Управа царина

Управа царина, као орган управе у саставу Министарства финансија и привреде, обавља послове државне управе и стручне послове који се односе на: царињење робе, царински надзор и друге послове контроле путника и промета робе и услуга са иностранством, као и друге послове одредене законом. Управа царина обавља послове из свог делокруга на основу принципа професионалности и интегритета, јавности рада, пружања услуга јавности, одговорности и доследности у примени закона и употреби законских овлашћења. Управа царина, у складу са делокругом утврђеним законом који уређује образовање и делокруг министарстава: 1) спроводи мере царинског надзора и контроле над царинском робом одређене овим законом и другим прописима; 2) спроводи царински поступак; 3) врши обрачун, наплату и принудну наплату увозних и других дажбина, акциза и пореза на промет и накнада за робу која се увози, односно када је то посебним прописима одређено, извози; 4) спроводи превентивну и накнадну контролу; 5) издаје општа обавештења о примени царинских прописа, обавезујућа обавештења о сврставању и пореклу робе, као и обавештења о примени других прописа из надлежности царинских органа; 6) спроводи законом предвиђени поступак у циљу откривања царинских прекршаја, привредних преступа и кривичних дела; 7) води првостепени и другостепени царинско-управни поступак; 8) води првостепени царинско-прекршајни поступак за прекршаје прописане овим законом и другим прописима којима јој је то дато у надлежност; 9) врши контролу уношења и изношења динарских и девизних средстава у међународном путничком и пограничном промету са иностранством; 10) врши контролу уношења, изношења и транзита робе за коју су прописане посебне мере ради сигурности, заштите здравља и живота људи, животиња и биљака, заштите животне средине, националног блага, историјских, уметничких или археолошких вредности, заштите интелектуалне или индустријске својине и друго; 11) води евиденције из свог делокруга; 12) обрађује и статистички прати податке о увозу и извозу; 13) обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима.

Захтев за проверу стања банкарских гаранција
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима пријављеним са електронским сертификатом. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Провера стања банкарских гаранција

Орган задужен за спровођење

Управа Царина

Надзорни орган

Министарство финансија и привреде

Опис

Управа царина Републике Србије од 05.06.2009.године пружа услугу која омогућава проверу стања конкретне банкарске гаранције путем СМС-а, као и путем говорног аутомата.

Сви заинтересовани подносиоци банкарских гаранција могу се пријавити Сектору за информационе технологије за коришћење ове услуге. Поред ПИБ–а предузећа, неопходно је да подносилац наведе и све бројеве телефона са којих ће користи ове услуге, као и тип услуге (СМС, говорни аутомат или обе).

Сваки корисник ће моћи да проверава стање само својих банкарских гаранција, при чему треба имати у виду да се ради о подацима који се ажурирају више пута дневно.

Уколико корисник ове услуге исправно унесе ПИБ и идентификациони број гаранције и ако позове, тј. пошаље поруку са регистрованог телефона, добиће прецизну информацију о тренутно расположивом или прекораченом износу конкретне гаранције.

Напомињемо да се провера стања банкарских гаранција може вршити само за банкарске гаранције за транзит и пуштање робе у слободан промет.

Где и како

Захтев за проверу стања банкарских гаранција, који се може преузети на овој страници, подноси се Управи царина - Сектору за информационе технологије, Нови Београд, Народних Хероја 63. При подношењу захтева неопходно је приложити доказ о уплати 

Корисни линкови

Управа царина

Правна подлога

Царински законИзвршавање ове услуге је доступно само корисницима пријављеним са електронским сертификатом. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Управа царина

http://www.carina.rs

Булевар Зорана Ђинђића 155а

+381 11 / 214-38-46

+381 11 / 269-74-55

еАнкете