Предшколска установа "Ната Вељковић" Крушевац


ВАЖНО

ПРИЈАВА ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ НИЈЕ МОГУЋА ЗА :

САМОХРАНЕ РОДИТЕЉЕ, ОСИМ ЗА САМОХРАНОГ РОДИТЕЉА КАДА ЈЕ ДРУГИ РОДИТЕЉ НЕПОЗНАТ; ЗА РОДИТЕЉЕ КОЈИ НИСУ ДРЖАВЉАНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ; ЗА ДЕЦУ ЖРТАВА НАСИЉА У ПОРОДИЦИ; ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У ПСИХОФИЗИЧКОМ РАЗВОЈУ; ДЕЦУ ИЗ ПОРОДИЦА КОЈЕ КОРИСТЕ НЕКИ ОБЛИК СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ; ДЕЦУ ИЗ ПОРОДИЦЕ У КОЈОЈ ЈЕ ДЕТЕ ТЕШКО ОБОЛЕЛО ИЛИ ИМА СМЕТЊЕ У ПСИХОФИЗИЧКОМ РАЗВОЈУ; ЗА ДЕЦУ ТЕШКО ОБОЛЕЛИХ РОДИТЕЉА; ЗА ДЕЦУ ЧИЈИ СУ РОДИТЕЉИ РАТНИ ВОЈНИ ИНВАЛИДИ ИЛИ ИМАЈУ СТАТУС РАСЕЉЕНОГ ИЛИ ПРОГНАНОГ ЛИЦА; ДЕЦА ПРЕДЛОЖЕНА ОД СТРАНЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД; ДЕЦА ИЗ СРЕДИНА У КОЈИМА ЈЕ УСЛЕД ПОРОДИЧНИХ И ДРУГИХ ЖИВОТНИХ ОКОЛНОСТИ УГРОЖЕНО ЗДРАВЉЕ,БЕЗБЕДНОСТ И РАЗВОЈ.ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НИЈЕ У МОГУЋНОСТИ ДА ПРИХВАТИ ПРИЈАВУ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ ЈЕР ЈЕ НЕОПХОДНО ДОСТАВИТИ ДОКУМЕНТАЦИЈУ КОЈОМ СЕ ДОКАЗУЈЕ НАВЕДЕНО.

Назив услуге

Пријава детета у предшколску установу „Ната Вељковић“ Крушевац

Орган задужен за спровођење

ПУ "Ната Вељковић" Крушевац, Босанска улица бр.21

Електронска адреса: info@nataveljkovic.edu.rs 

Датум објављивања/ажурирања

06.05.2019.године

Опис

Захтев за пријем детета у предшколску установу чији је оснивач Град Крушевац може се поднети електронским путем или непосредно у самој установи.

У предшколску установу може се уписати дете на захтев родитеља/другог законског заступника и то:

-          дете узраста до 3 године (јасле),

-          дете узраста од 3-5,5 година (вртић),

-          дете узраста од 5,5-6,5 година (припремни предшколски програм - целодневни),

-          дете узраста од 5,5-6,5 година (припремни предшколски програм - полудневни).

Где и како

Поступак за упис детета покреће се подношењем захтева предшколској установи.

Захтев за упис детета у предшколску установу може се поднети путем електронске услуге на националном порталу електронске управе Владе РС (www.euprava.gov.rs). Коришћењем ове електронске услуге, на основу унетих података, систем еУправе аутоматски прибавља податке из Матичне књиге рођених и Централног регистра обавезног социјалног осигурања, без одласка у институције и чекања у редовима. 

Уколико се захтев подноси непосредно, родитељи сами доносе потребну документацију.

Када подносилац сам прибавља документацију?

Уколико захтев за упис детета у предшколску установу није поднет путем електронске услуге на националном порталу електронске управе Владе РС (www.euprava.gov.rs).

Уколико се дете уписује по основу неког од приоритета или специфичности, потребна документација се прибавља у надлежним институцијама и непосредно се пoдноси предшколској установи.

Уз захтев за упис прилажу се: 

I Документа којим се доказује статус детета/породице из осетљивих група:

1. за децу из породица која користе неки облик социјалне заштите и деца без родитељског старања:

- решење Центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу установу или хранитељску породицу,

- решење Центра за социјални рад о праву на материјално обезбеђење,

2. за децу са сметњама у психофизичком развоју и/или инвалидитетом:

- Мишљење интерресорне комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету или лекарска документација

3. за децу из једнородитељских породица (један од наведених докумената):

- извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства,

- извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља или решење надлежног органа о проглашењу несталог лица умрлим,

- потврда казнено-поправне установе о издржавању казне дуже од 6 месеци или надлежног војног одсека,

- решење инвалидске комисије и потврдом фонда за пензијско и инвалидско осигурање да један родитељ није остварио право на пензију

- одлука надлежног органа о вршењу родитељског права, за децу разведених родитеља,

4. за децу из породица где је друго дете тешко оболело или са сметњама у психофизичком расту и развоју:

- лекарска документација или Мишљење интерресорне комисије за  процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету

5. за децу тешко оболелих родитеља:

- решење о инвалидитету или потврда изабраног лекара

6. за децу чији су родитељи ратни војни инвалиди или имају статус расељеног или прогнаног лица

- решење надлежног одсека Градске управе о статусу ратног војног инвалида,

- решење надлежног одсека Градске управе о статусу расељеног лица

7. за остале осетљиве категорије:

- препорука Центра за социјални рад о упису детета у вртић или да је породица под одређеном врстом ризика

II Документа којим се доказује радно-правни статус родитеља/других законских заступника: 

- за запослене - потврда  о запослености родитеља/других законских заступника

- за студенте - потврда факултета да је родитељ редован студенте

- за пензионере - последњи пензиони чек или потврда из Фонда ПИО

- за незапослене - извод са евиденције тржишта рада

III  Документа којима се доказује статус трећег и сваког наредног детета у примарној породици

- извод из матичне књиге рођених за треће и свако наредно рођено дете, као и за сву децу у породици

IV Oстало:

Уколико подносилац не припада ниједној од наведених категорија, потребно је да поднесе релевантну документацију којом доказује наведени статус. За детаљније информације може се обратити предшколској установи.

Образац захтева може се преузети доле у тексту под Оригинални обрасци и попунити и непосредно предати у периоду подношења захтева за упис, најкасније до 24.05.2019. године у вртићу “Невен”, Босанска 21, сваким радним даном од 8-15,00 часова.

Корисни линкови

Предшколска установа 

Правни основ

Чл. 17 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 88/17);

Чл. 13-14 Закона о предшколском васпитању и образовању (,,Службени гласник РС”, број 18/10, 101/17);

Правилник о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу („Службени гласник РС”, број 44/2011);

Правилник о условима за пријем, упис, боравак и испис деце у ПУ„Ната Вељковић” Крушевац, од 11.06.2018. године

Статут предшколске установеПредшколска установа "Ната Вељковић" Крушевац

-

Босанска 21

000

-

еАнкете