Град Шабац

Издавање уверења о држављанству - ГРАД ШАБАЦ
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Издавање уверења о држављанству - ГРАД ШАБАЦ

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
ОДСЕК ЗА УПРАВУ И ГРАЂАНСКА СТАЊА
- МАТИЧАР -

Правни основ

Закон о држављанству Републике Србије

Опис

Уверење о држављанству je јавнa исправa којa садржi податке  кojим се доказује да је о лице држављанин Републике Србије.
Уверење се издаје на захтев грађана или по службеној дужности за потребе вођења управног поступка.

Где и како

Захтев за издавање Уверења о држављанству може се поднети  надлежном органу управе:
- Користећи еУслуге овога Портала - уз отворени налог или  поседовање електронског сертификата;
- Преко сајта Града Шапца www.sabac.rs – избором Услуге - Наручите изводе;
- Образац захтева може се одштампати, попунити и предати лично у Матичној служби Градске управе града Шапца или послати поштом на адресу: Матична служба, Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6.

Уз попуњени образац захтева, неопходно је приложити доказе о уплати административне таксе.

1.Доказ о уплаћеној Републичкој административној такси,
на рачун примаоца  840-742221843-57,  бр.модела 97,  позив на број 97 92-099
Сврха: уплата републичке административне таксе
Прималац: буџет Републике Србије
Износ:  800,00 динара

Ближе информације могу се добити и на телефон 015/364-110, 015/364-111, 015/364-112 или на e-mail: maticnasluzbasabac@gmail.com

На основу члана 19. Закона о републичким административним таксама од обавезног плаћања Републичке административне таксе ослобођене су странке које извод из матичних књига, уверења из матичних књига и књиге држављана користе за потребе: у поступцима који се воде по службеној дужности,  у поступку за исправљање грешака у решењима и сл. евиденцијама, за пријаве за упис у матичне књиге, за остваривање права из обавезног социјалног осигурања, социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата, у поступку остваривања права жртава породичног насиља, у вези са предшколским и школским васпитањем и образовањем, образовањем студената, стручним усавршавањем тј.преквалификацијом, у поступку за заснивање радног односа и остваривања права по том основу.

Потребна документација за остваривање права

-Лична карта на увид
-Доказ о уплати таксе

Оригинални обрасциИзвршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете