Градска општина Нови Београд

Издавање решења за постављање балон хале спортске намене
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Издавање решења за коришћење балон хале спортске намене

Орган задужен за спровођење

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ПРОЈЕКТОВАЊЕ

Опис

Одобрење за постављање балон хале спортске намене издаје се решењем Одељења за грађевинске и комуналне послове и инвестиционо пројектовање у року од 15 (петнаест) дана од дана подношења уредног захтева странке

Где и како

Решење садржи податке нарочито о:
            - инвеститору;
          
 локацији и катастарској парцели на којој се балон хала поставља и комплексу на којем се поставља;

            -рок важења одобрења

            - рок у којем се мора поставити балон хала и рок у којем се мора уклонити по истеку важења одобрења
            - документациј
и на основу које се издаје.

- другим подацима који су прописани законом

Уз захтев за издавање
решења прилаже се, односно прибавља:

--Доказ о праву  својине или праву коришћења  или праву закупа на грађевинском земљишту, односно отвореном спортском објекту(власнички лист,односно лист непокретности, копија плана парцеле, уговор о закупу, решење надлежног органа о утврђивању права коришћења земљишта);   

-Доказ да је закопудовац сагласан са постављањем балон хале на закупљеном земљишту, односно отвореном спортском објекту

-Информација о локацији

- Техничка документација у три примерка

- Доказ о уплати административне таксеНАПОМЕНА: Захтев улази у процедуру обраде
одмах по пријему, под условом да је приложена комплетна документација

Правна подлога

-Закон о планирању и изградњи (''Службени гласник РС', бр. 72/09; 81/09, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -Одлука Уставног суда, 50/2013-одлука УС, 54/2013, 98/13,-одлука УС, 132/14 и 145/14) 

-Закон о општем управном поступку(„Службени гласник РС“ бр.18/16)

-Одлука о постављању балон-хала спортске намене на територији града Београда(„Сл.лист града Београда“ број 10/11,51,/11 и 10/14)

Оригинални обрасциИзвршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Градска општина Нови Београд

http://www.novibeograd.rs

Булевар Михаила Пупина 167

011/3106 700

011/311 2576

еАнкете