Управа царина

Управа царина, као орган управе у саставу Министарства финансија и привреде, обавља послове државне управе и стручне послове који се односе на: царињење робе, царински надзор и друге послове контроле путника и промета робе и услуга са иностранством, као и друге послове одредене законом. Управа царина обавља послове из свог делокруга на основу принципа професионалности и интегритета, јавности рада, пружања услуга јавности, одговорности и доследности у примени закона и употреби законских овлашћења. Управа царина, у складу са делокругом утврђеним законом који уређује образовање и делокруг министарстава: 1) спроводи мере царинског надзора и контроле над царинском робом одређене овим законом и другим прописима; 2) спроводи царински поступак; 3) врши обрачун, наплату и принудну наплату увозних и других дажбина, акциза и пореза на промет и накнада за робу која се увози, односно када је то посебним прописима одређено, извози; 4) спроводи превентивну и накнадну контролу; 5) издаје општа обавештења о примени царинских прописа, обавезујућа обавештења о сврставању и пореклу робе, као и обавештења о примени других прописа из надлежности царинских органа; 6) спроводи законом предвиђени поступак у циљу откривања царинских прекршаја, привредних преступа и кривичних дела; 7) води првостепени и другостепени царинско-управни поступак; 8) води првостепени царинско-прекршајни поступак за прекршаје прописане овим законом и другим прописима којима јој је то дато у надлежност; 9) врши контролу уношења и изношења динарских и девизних средстава у међународном путничком и пограничном промету са иностранством; 10) врши контролу уношења, изношења и транзита робе за коју су прописане посебне мере ради сигурности, заштите здравља и живота људи, животиња и биљака, заштите животне средине, националног блага, историјских, уметничких или археолошких вредности, заштите интелектуалне или индустријске својине и друго; 11) води евиденције из свог делокруга; 12) обрађује и статистички прати податке о увозу и извозу; 13) обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима.

Захтев за електронско подношење царинских декларација
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима пријављеним са електронским сертификатом. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Електронско подношење царинских декларација

Орган задужен за спровођење

Управа царина - Сектор за информационе технологије

Надзорни орган

Министарство финансија и привреде

Опис

Царинским законом је предвиђена могућност употребе информационих технологија и комуникације са Управом царина електронским путем, као и подношење царинске декларације електронском разменом података. Увођење електронског подношења царинских докумената је од изузетног значаја за учеснике у царинском поступку као и за Управу царина због низа предности, од којих су најзначајније:

        отклања се једно од највећих уских грла у спровођењу царинског поступка - унос података из царинске документације у ИСЦС;

        велики број царинских радника који је уносио податке из царинске документације у ИСЦС може се распоредити на друге послове;

        учесницима у царинском поступку се омогућавају значајне уштеде;

        стварају се технички предуслови за савремено спровођење царинског поступка на основу поједностављене декларације;

        стварају се технички предуслови за реализацију пројекта "једног електронског прозора" (single electronic window), који треба додатно да убрза спровођење целокупног поступка.

Где и како

Захтев за електронско подношење декларација, који се може преузети на овој страници, подноси се Управи царина - Сектору за информационе технологије, Нови Београд, Народних Хероја 63.

При подношењу захтева неопходно је приложити доказ о уплати административне таксе из тарифног броја 1, тачка 1 Закона о републичким административним таксама, у износу од 250,00 динара на рачун 840-742221843-57.

Корисни линкови

Детаљнија објашњења о електронском подношењу документације могу се наћи на страницама веб презентације Управе царина.

http://www.carina.rs/Извршавање ове услуге је доступно само корисницима пријављеним са електронским сертификатом. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Управа царина

http://www.carina.rs

Булевар Зорана Ђинђића 155а

+381 11 / 214-38-46

+381 11 / 269-74-55

еАнкете