Град Сремска Митровица

Захтев за прекњижење средстава
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за прекњижење средстава

Орган задужен за спровођење

Град Сремска Митровица
Градска управа за буџет и локални економски развој
Служба наплате прихода
Трг Светог Димитрија 8, 22000 Сремска Митровица

Опис

Захтев подносе правна лица и предузетници који на одређеном рачуну локалног јавног прихода имају вишак уплаћених средстава, те наведена средства могу прекњижењем пренети на неки други рачун локалног јавног прихода на којем имају дуг или знају да ће имати обавезу која по том рачуну треба да доспе. 

Где и како

Захтев за прекњижење средстава подноси се надлежном органу Управе:

- Online кликом на плаво дугме  еУслуга, уз отворен кориснички налог или поседовање електронског сертификата
  (до исте еУслуге можете доћи и преко Портала еУправе - избором Градскa управa Сремска
  Митровица и преко сајта Града Сремска Митровица - избором еУслуге или еУправа).
Лично од стране пореског обвезника, овлашћеног лица или пуномоћника или лица које има правни интерес,
  у просторијама Службе, ул. Светог Димитрија бр. 8, Сремска Митровица
Образац захтева можете и само одштампати, попунити и послати поштом на адресу:
  Градска управа за буџет и локални економски развој, улица Светог  Димитрија број 13, Сремска Митровица.

Детаљније информације се могу добити и путем телефона: 022/615-355, локал 15 и 022/615-366 (директан број). 

Правни основ

-Закон о пореском поступку и пореској администрацји („Службени гласник РС“, број 80/02............93/12,
 47/13, 108/13, 68/2014, 105/2014, 91/2015-аутентично тумачење и 112/2015),
-Закон о општем управном поступку (“Службени лист СРЈ” број 33/97, 31/01,”Службени гласник РС”, број 30/10). Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Сремска Митровица

www.sremskamitrovica.rs

Свeтoг Димитриja 13

022/610-566

022/610-562

еАнкете