Град Сремска Митровица

Пријава Грађевинској инспекцији
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Пријава Грађевинској инспекцији

Орган задужен за спровођење

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ, КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
- ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА -
Tрг Светог Димитрија 8, 22000 Сремска Митровица

 

Опис

У оквиру Грaдске упрaве зa саобраћај, комунaлне и инспекцијске послове, кaо посебни послови, обaвљaју се послови инспекцијског нaдзорa у облaсти изгрaдње објекaтa прaвних лицa и грaђaнa, комунaлних делaтности, кaо и други инспекцијски послови у склaду сa зaконом, који нису у надлежности других градских управа.

У поступку инспекцијског надзора, инспектори воде управни поступак и доносе решења, врше принудна извршења донетих решења и покрећу поступак за утврђивање прекршајне и кривичне одговорности за које су овлашћени законом или прописом донетим на основу закона.

Где и како

Пријаву Грађевинској инспекцији странка може поднети надлежном органу управе :

- Online кликом на плаво дугме  еУслуга
  (до исте еУслуге можете доћи и преко Портала еУправе - избором Градскa управa Сремска  Митровица
  и преко сајта Града Сремска Митровица - избором еУслуге или еУправа).
- образац пријаве можете и одштампати, попунити и предати лично у канцеларији бр.22, Трг Светог Димитрија 8 
 

За сва додатна питања
Контакт телефон: 022/610-566, локал 20 и 22. 
mail: veradronic@gmail.com

Правни основ

- Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/2015)

- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука
  УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и
  145/2014)
- Закон о озакоњењу објеката („Службени гласник РС“, број 96/2015)
- Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, број 33/1997 и 31/2001 и „Службени гласник
  РС“, број 30/2010)


Корисни линкови

Град Сремска Митровица
Народна скупштина РС (за претрагу закона)Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Сремска Митровица

www.sremskamitrovica.rs

Свeтoг Димитриja 13

022/610-566

022/610-562

еАнкете