Општина Врњачка Бања

Доношење решења за остваривање права на дечији додатак
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Оставривање права на дечији додатак

Орган задужен за спровођење

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
СЛУЖБА ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Опис

Доношење решења за остваривање права на дечји додатак  (Захтев за остваривање права на дечји додатак)

Где и како

Захтев за остваривање права на дечји додатак подноси се Служби за привреду, локално економски развој и друштвене делатности бр.2.(информације  на број 036/201-222, 036/601-223),или на мејл  dz@vrnjackabanja.gov.rs., који решавајући по захтеву доноси решење у року од 30 дана од дана подношења уредног захтева, односно 60 дана ако је захтев непотпун.

УЗ ЗАХТЕВ СЕ ПОДНОСИ

1. Изводе из матичне књиге рођених за сву децу у породици.
2. Уверење да је држављанин Републике Србије (за подносиоца захтева, не старије од шест месеци).
3. Фотокопије личних карти одраслих чланова заједничког домаћинства, а за децу пријаве пребивалишта.
4. Фотокопију оверених здравствених књижица за одрасле чланове заједничког домаћинства.
5. Потврда о приходима у три  месеца које предходе месецу подношења захтева за све чланове породичног домаћинства .
6. Потврду о катастарским приходимо у предходној години  за све чланове породичног домаћинства из места пребивалишта и места рођења.
7. Изјаву о заједничком домаћинству (текст изјаве је на обрасцу захтева).
8. Изјаву да непосредно  брине о деци ( текст изјаве на обрасцу захтева).
9. Школске потврде за децу основношколског и средњошколског узраста.
10. Доказ о чињеницама у вези непокретности , као и стамбеног простора (извод из земљишних књига - власнички лист, уговор о куповини непокретности, решење о порезу, уверење Републичког геодетског завода, уговор о коришћењу стана).
11. Изјаву о непоседовању ликвидних  и новчаних средстава ( текст изјаве је на обрасцу захтева).
12. Потврду надлежне здрвствене установе о разлозима нередовног школовања.
13. Акт о разврставању за дете ометано у развоју.
14. Акт о продужењу родитељског права.
15. Доказе на основу којих се остварује статус самохраног родитеља (умрлица  за другог родитеља, пресуда о разводу брака, потврда војног органа, потврда казнено-поправне установе).
16. Докази о незапослености ( уверење и радна књижица - фотокопија)
17. Докази о старатељству, хранитељству (акт надлежног органа старатељства).
18. Из Управе  прихода - уверење да ли  подносилац захтева и чланови заједничког  домаћинства обављају занатску и другу делатност  и на чије име је уписан стамбени  простор (из места  пребивалишта и места  рођења).

Напомена: За расељена лица  фотокопија легитимације, избегличких картона , потврде о боравишту

Правни основ

- Закон о општем управном поступку („Сл.гласник СРЈ, број 33/97 и 31/2001)

- Закон о финансијској подршци породици са децом („Сл.гласник РС", број 16/2002, 115/2005,  107/2009)

- Правиник о ближим условима и начину успостављања права на финансијску подршку породици са децом („Сл.гласник РС", број 29/2002, 80/2004, 123/2004,  17/2006, 107/2006, 51/2010, 73/2010, 27/2011)

- Породични закон („Сл.гласник РС", број 18/2005, 72/2011, 6/2015).Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Општина Врњачка Бања

http://vrnjackabanja.gov.rs/

Крушевачка 17

036/611-300

036/611-307

еАнкете