Општина Врњачка Бања


Назив услуге

Издавање извода из матичне књиге умрлих на домаћем или међународном обрасцу

Орган задужен за спровођење

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
МАТИЧНА СЛУЖБА

Надзорни орган

Министарство државне управе и локалне самоуправе

Опис

Матичне књиге су јавне исправе о личним стањима грађана у које се уписују чињенице о рођењу, браку и смрти и друге чињенице предвиђене законом, као и промене у вези са овим чињеницама. Стога се о личним стањима грађана воде матична књига рођених, матична књига венчаних и матична књига умрлих.

Где и како

Захтев за издавање извода из матичне књиге умрлих на домаћем или међународном обрасцу, подноси заинтересовано лице надлежном органу управе, по месту вођења матичне књиге у којој је извршен упис чињенице смрти, користећи доступне начине за подноше захтева ( члан уже породице или пуномоћјем, путем сервиса е-Управе ). Уз захтев обавезно прилажти доказ о уплаћеној Републичкој административној такси, користећи податке за уплату наведене у рубрици НАПОМЕНА из  оргиналног обрасца.

Изводи из матичних књига и уверења садрже последње податке који су уписани у матичну књигу до датума издавања извода.

Сагласно чл. 82. Закона о матичним књигама ("Службени гласник РС", бр. 20/09), изводи из матичних књига немају ограничени рок важења од дана издавања, а за употребу издатог извода из матичних књига који не садрже последње податке уписане у матичну књигу одговорно је лице које га стави у правни саобраћај.

Правни основ

Закон о матичним књигама ("Службени гласник РС" број 20/2009. од 19.03.2009. године)

Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига ("Службени гласник РС" број 108/2009. од 25.12.2009. године)Општина Врњачка Бања

http://vrnjackabanja.gov.rs/

Крушевачка 17

036/611-300

036/611-307

еАнкете