Градска општина Нови Београд

Издавање решења за коришћење балон хале спортске намене
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Издавање решења за коришћење балон хале спортске намене

Орган задужен за спровођење

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ПРОЈЕКТОВАЊЕ

Опис

Одобрење за коришћење балон хале спортске намене издаје се решењем Одељења за грађевинске и комуналне послове и инвестиционо пројектовање у року од 8 (осам) дана од дана подношења уредног захтева странке

Где и како

Пре почетка коришћења балон хале, корисник одобрења је дужан да прибави одобрење за коришћење исте.

Одобрење за коришћење балон хале издаје се по поступку за утврђивање подобности објекта за употребу предвиђеном законом којим се уређује изградња објеката

Уз захтев за издавање
одобрења за коришћење подноси се:

 

-Правноснажно решење о одобрењу за постављање балон хале спортске намне

-Извештај комисије за технички преглед, са предлогом за издавање употребне дозволе

НАПОМЕНА: Захтев улази у процедуру обраде
одмах по пријему, под условом да је приложена комплетна документација

Правна подлога

-Закон о планирању и изградњи (''Службени гласник РС', бр. 72/09; 81/09, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -Одлука Уставног суда, 50/2013-одлука УС, 54/2013, 98/13,-одлука УС, 132/14 и 145/14, 83/18) 

-Закон о општем управном поступку( „Службени гласник РС“ број 18/16, 95/18)

-Одлука о постављању балон-хала спортске намене на територији града Београда(„Сл.лист града Београда“ број 10/11,51,/11, 10/14 и 19/17)
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Градска општина Нови Београд

http://www.novibeograd.rs

Булевар Михаила Пупина 167

011/3106 700

011/311 2576

еАнкете