Градска општина Нови Београд

Захтев за измену уговора о откупу стана
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за измену уговора о откупу стана

Орган задужен за спровођење

Одељење за имовинско-правне и стамбене послове

Одсек за имовинско-правне послове

Опис

Уговор о откупу стана у друштвеној својини може се изменити једнократном отплатом у целости или на краћи временски период (5 година, 10 година, 20 година)

Где и како

Уз захтев подноси се:

-уговор о откупу стана;

-фотокопија личне карте;

-правноснажно решење о наслеђивању иза пок. купца по основном уговору;

-фотокопија радних књижица или других  доказа за утврђивање радног стажа подносиоца захтева и његовог брачног друга (потврда о радном стажу, решење о пензионисању и др.);

-решење о разврставању у одређену категорију инвалидности;

-доказ о уплаћеној такси (такса у износу од 310,00 динара се уплаћује на жиро рачун број 840-742251843-73, позив на број 97 59 013, прималац Градска општина Нови Београд).

 

Након обраде захтева, и ваше сагласности на обрачунату висину откупне цене стана, путем Портала бићете обавештени о дану и часу овере Анекса уговора.

Трајање процедуре: до 40 дана, од дана подношења уредног захтева.

 

Напомена: За оверу анекса уговора о откупу стана, подносилац захтева-купац плаћа судску таксу у зависности од висине откупне цене стана;

Правна подлога

Закон о становању (Сл. гласник Р.Србије бр.50/92.... 99/2011)

Одлука о локалним административним таксама (Сл.Глаасник 85/2018)Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Градска општина Нови Београд

http://www.novibeograd.rs

Булевар Михаила Пупина 167

011/3106 700

011/311 2576

еАнкете