Град Сремска Митровица

Захтев за поништење дуплог уписа у матичним књигама




Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за поништење дуплог уписа у матичним књигама

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
- СЛУЖБА ЗА ЛИЧНА СТАЊА ГРАЂАНА - 
ТРГ СВЕТОГ ДИМИТРИЈА 13, 22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Опис

Захтев за поништење дуплог уписа у матичним књигама (МКР, МКВ и МКУ) подноси  се органу онда када је извршен дупли упис, односно дупли упис  чињеница у матичним књигама за лице о којима се води матична евиденција у некој од матичних књига.

Где и како

Захтев за поништење дуплог уписа можете поднети  надлежном органу управе :
 - Online (кликом на плаво дугме  еУслуга), уз отворен кориснички налог или пријавом са електронским 
   сертификатом (у зависности од потребног нивоа аутентификације).
   (До исте еУслуге можете доћи и преко Портала еУправе - избором Градскa управa Сремска
   Митровица и преко сајта Града Сремска Митровица - избором  еУправа - еУслуге).
-  Образац захтева, као и изјаву о сагласности за прибављање података можете и само одштампати,
   попунити, потписати  и послати поштом или предати лично на шалтеру  Услужног центра Градске
   управе.

НАПОМЕНА: Чланом 103. Став 3. Закона о општем управном поступку ("Сл.Гласник РС" број 18/2016) прописано је да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, Захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

ПРИЛОЗИ: (Прибављају се по службеној дужности, осим у случају кад су чињенице рођења, закључење брака, држављанства и смрти, настале на територији стране државе, или их уз свој изричит пристанак прибавља странка)
       - Извод из матичне књиге рођених (венчаних, умрлих) или уверење о држављанству  који садржи
         податке о оба (дупла) уписа

НАПОМЕНА: Подносилац захтева је дужан да приложи све исправе на основу којих се доказује да постоји дупли упис у матичним књигама.

Ослобођено плаћање таксе.

Детаљније информације могу се добити и на телефон 022/610-566 локал 143. Надлежни орган решавајући по захтеву доноси решење у року од 30 дана од дана подношења захтева.

Правни основ

- Закон о матичним књигама  ("Службени гласник РС" број 20/09)
- Закон о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ" број 33/97 и 31/01) и ("Службени гласник РС"
  број  30/10, 18/16)
- Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига ("Службени гласник   РС" број 108/09)



Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.



Коментари

Град Сремска Митровица

www.sremskamitrovica.rs

Свeтoг Димитриja 13

022/610-566

022/610-562

еАнкете