Град Сремска Митровица

Захтев за промену презимена малолетном детету
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за промену презимена малолетном детету

Датум последњег ажурирања

15.07.2019 

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
- СЛУЖБА ЗА ЛИЧНА СТАЊА ГРАЂАНА -
ТРГ СВЕТОГ ДИМИТРИЈА 13, 22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Опис

Захтев за промену презимена малолетног детета подноси се органу онда када је дошло до промене у породичном статусу  детета, било да је признато или оспорено очинство односно материнство  детета.

Где и како

Захтев за допуну података  у матичним књигама можете поднети  надлежном органу управе :
 - Online (кликом на плаво дугме  еУслуга), уз отворен кориснички налог или пријавом са електронским 
   сертификатом (у зависности од потребног нивоа аутентификације).
   (До исте еУслуге можете доћи и преко Портала еУправе - избором Градскa управa Сремска
   Митровица и преко сајта Града Сремска Митровица - избором  еУправа - еУслуге).
-  Образац захтева, као и изјаву о сагласности за прибављање података можете и само одштампати,
   попунити, потписати  и 
послати поштом или предати лично на шалтеру Услужног центра Градске
   управе.

НАПОМЕНА: Чланом 103. Став 3. Закона о општем управном поступку ("Сл.Гласник РС" број 18/2016) предвиђено је да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, Захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.
(Потребно је
обавезно попунити и потписати Изјаву о сагласности за прикупљање података)

ПРИЛОЗИ - (Прибављају се по службеној дужности, осим у случају кад су чињенице рођења, закључење брака, држављанства и смрти, настале на територији стране државе или их уз свој изричит пристанак прибавља странка) :

 - Извод из матичне књиге рођених  за малолетно дете и сву осталу децу (МКР)
 - Извод из матичне књиге венчаних за родитеље  уколико су родитељи у браку(МКВ)
 - Извод из матичне књиге рођених за родитеље малолетног  детета (МКР), уколико нису венчани
 - Уверење о пребивалишту за дете и  родитеља код кога се дете налази
 - Оверена Изјава о сагласности другог родитеља за промену презимена малолетног  детета
 - Правоснажна пресуда о оспоравању и утврђивању очинства или материнства или Записник о
   признању очинства
 - Потврда о пребивалишту за дете и подносиоца захтева
 - Уплатницу о уплаћеној такси на ж.р. број 840-742221843-57, позив на број  97 75234 у корист Буџета
   Републике Србије у износу од 800,00 динара 
 - Уплатницу о уплаћеној градској административној такси на ж.р. 840-742241843-03, позив на број  97 75234,
    у корист Буџета Града Сремска Митровица, у износу од 200,00 динара 

-  Детаљније информације могу се добити на  број 022/610-566 локал 143. Надлежни орган решавајући по захтеву
  доноси решење у року од 30 дана од дана подношења захтева.

Правни основ

- Закон о матичним књигама ("Службени гласник РС" број 20/09)
- Закон о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ" број 33/97 и 31/01) и ("Службени гласник РС" број
  30/10, 18/16)
- Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима о матичним књигама ("Службени гласник РС" број 
108/09)Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Сремска Митровица

www.sremskamitrovica.rs

Свeтoг Димитриja 13

022/610-566

022/610-562

еАнкете