Градска општина Нови Београд

Регулисање својства војног инвалида
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Регулисање  својства војног инвалида

Орган задужен за спровођење

Управа градске општине Нови Београд
Одељење за друштвене делатности
Одсек за борачку и инвалидску заштиту

Опис

По пријему, захтев са доказима се обрађује  и Одсек за борачку и инвалидску заштиту доноси решење.

Где и како

Уз захтев се подносе докази у oригиналу или оверене фотокопије.:

 - личне карте,

- уверење ВП о учешћу у рату и повреди,

- медицинска документација из периода повређивања и нова о лечењу,

- уверење Фонда ПИО да није остварена накнада за телесно оштећење и предаје у одсек или на писарницу. Решење се доставља на кућну адресу, преузима лично или путем пуномоћника у Одсеку.

Правни основ

Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца („Сл.лист СРЈ“, бр.24/98),

Закон о правима цивилних инвалида рата („Сл.гл. РС“, бр.52/96),

Закон о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“, бр. 33/97,

 31/01,“Сл.гласник РС,бр.30/10,18/16 и одредбе чл.9,103. И 207.),

Закон о заштити података о личности („Сл.гласник РС“, бр.97/2008,104/2009 и 68/2012- одлука Уставног суда бр. 107/2012)

Оригинални обрасциИзвршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Градска општина Нови Београд

http://www.novibeograd.rs

Булевар Михаила Пупина 167

011/3106 700

011/311 2576

еАнкете