Градска општина Нови Београд

Накнада за време незапослености и престанак права
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Накнада за време незапослености и  престанак права

Орган задужен за спровођење

Управа градске општине Нови Београд
Одељење за друштвене делатности
Одсек за борачку и инвалидску заштиту

Опис

По пријему, захтев се обрађује и Одсек за борачку и инвалидску заштиту доноси решење. 

Где и како

Уз захтев се подносe докази у oригиналу:

-уверење: Националне службе за запошљавање, Фонда ПИО, Пореске управе, Агенције за привредне регистре, Службе за катастар непокретности, уговор о раду и решење о пензији и предаје у одсек или на писарницу.

Решење се доставља на кућну адресу, преузима лично или путем пуномоћника у Одсеку.

Правни основ

Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца („Сл.лист СРЈ“, бр.24/98),

Закон о правима цивилних инвалида рата („Сл.гл. РС“, бр.52/96),

Закон о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“, бр. 33/97,

 31/01,”Сл.гласник РС”; бр. 30/10,18/16 и одредбе чл.9.,103. и 207.),

Закон о заштити података о личности („Сл.гласник РС“, бр.97/2008,104/2009 и 68/2012- одлука Уставног суда бр. 107/2012)

Оригинални обрасциИзвршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Градска општина Нови Београд

http://www.novibeograd.rs

Булевар Михаила Пупина 167

011/3106 700

011/311 2576

еАнкете