Градска општина Нови Београд

Захтев за рефундацију трошкова сахране за незбринуто лице
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за рефундацију трошкова сахране за незбринуто лице

Орган задужен за спровођење

Управа градске општине Нови Београд
Одељење за друштвене делатности
Одсек за друштвене делатности

Опис

Поступак по захтеву рефундацију трошкова сахране за незбринуто лице

Где и како

Захтев за рефундацију трошкова сахране за незбринуто лице се подноси на шалтер  писарнице Градске општине Нови   Београд

 

Потребна документа за одлучивање по захтеву:

- извод из МКУ,

- решење/потврда Центра за социјални рад Нови Београд да је преминуло лице или члан уже породице корисник неког од права Центра,

- оригинал рачуна о трошковима сахране који гласе на име подносиоца захтева,

- фотокопија личне карте подносиоца захтева

- фотокопија личне карте преминулог

Правни основ

Закон о општем управном поступку (, „Сл. гласник РС“ , бр. 18/16.) 

Закон о заштити података о личности( „Сл. гласник РС“ 97/2008; 104/2009; 68/2012 – Одлука УС и 107/2012)

Закон о сахрањивању и гробљима („Сл. гласник СРС“, бр. 20/77, 24/85 и 6/89 и „Сл.гласник РС“, бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 – др. закон и 120/2012 - УС)

Одлука о буџету Градске општине Нови Београд

Одлука Скупштине ГО Нови Београд о остваривању права на накнаду трошкова сахрањивања из буџета ГО Нови Београд ( «Сл. лист града Београда» бр. 25/15)

Важећи Ценовник ЈКП „Погребне услуге“ 

Оригинални обрасциИзвршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Градска општина Нови Београд

http://www.novibeograd.rs

Булевар Михаила Пупина 167

011/3106 700

011/311 2576

еАнкете