Министарство државне управе и локалне самоуправе

Приступ информацијама од јавног значаја
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Приступ информацијама од јавног значаја

Орган задужен за спровођење

Министарство државне управе и локалне самоуправе

Надзорни орган

Влада Републике Србије

Опис

Све заинтересоване странке могу добити на увид информације којима располаже Министарство, на основу поднешеног захтева за приступ информацији од јавног значаја. Све информације којима располаже, а које су настале у њеном раду, Министартсво саопштава тражиоцу информације или му на увид ставља документа која садрже тражену информацију или му издаје копију документа у складу са одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, осим у случајевима када је то право ограничено овим законом. Приступ се омогућава без ограничења свим подацима изузев оних који су изузети из општег режима слободног приступа информацијама према одредбама чланова 9. 10. и 14. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и (Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја, „Службeни глaсник РС 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10).  
Захтев за приступ информацији од јавног значаја може да се поднесе усменим, писменим или електронским путем и мора да садржи следеће податке:
 
·  Пун назив државног органа (Министарство државне управе и локалне самоуправе);
·  Име, презиме и адресу тражиоца;
·  Што прецизнији опис информације која се тражи;
 
Захтев може да садржи и све додатне податке који би олакшали проналажење тражене информације. Ако захтев не садржи неопходне податке, лице овлашћено за давање информација од јавног значаја дужно је да без надокнаде упути тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни захтева.

Где и како

Захтев се може упутити писаним путем на адресу Mинистарства државне управе и локалне самоуправе, Немањина 11, Београд или преко особе за контакт:

Милена Ђорђевић
Самостални саветник
Одсек за опште правне послове
Секретаријат Министарства

Влада Републике Србије
Министарство државне управе и локалне самоуправе
Телефон: + 381 (11) 2646-939
Е-mail: milena.djordjevic@mduls.gov.rs
Website: www.mduls.gov.rs
Бирчанинова 6
11000 Београд
Република Србија


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Министарство државне управе и локалне самоуправе

http://www.mduls.gov.rs/

Бирчанинова 6

011/3620-146

-

еАнкете