Општина Бач

Пријава Грађевинској инспекцији
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима пријављеним са електронским сертификатом. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Пријава грађевинској инспекцији

Орган задужен за спровођење

ОПШТИНСКА УПРАВА БАЧ
Одељење за инспекцијске послове и комунално стамбене послове

Опис

Грађевинска инспекција Општинске управе Бач обавља поверене послове надзора преко грађевинских инспектора који испуњавају услове прописане чланом 172. став 8. Закона о планирању и изградњи.

Где и како

Пријава грађевинској инспекцији може се поднети у канцеларији 14 (приземље) општинске управе Бач, а детаљније информације можете добити на телефон 021/770-075, локал 130.

Правни основ

Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/2009, 81/2009-испр-64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС), 132/2014 и 145/2014


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима пријављеним са електронским сертификатом. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Општина Бач

www.bac.rs

Трг Др Зорана Ђинђића 2

+381 21 770 075

+381 21 770 330

еАнкете