Град Лозница

Припремни радови
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Припремни радови

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ЛОЗНИЦА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ
ОДСЕК ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

Опис

За извођење припремних радова који претходе грађењу објекта бруто грађевинске површине преко 800м2 (рушење постојећих објеката, измештање инфраструктуре, рашчишћавање терена, постављање објеката и инсталација привременог карактера, земљани радови и др.) странка подноси захтев надлежном органу Градске управе са пратећом документацијом (решење о локацијској дозволи и главни пројекат са техничком контролом). По спроведеном поступку, надлежни орган орган издаје Решење о грађевинској дозволи за извођење припремних радова.

Где и како

Контакт подаци надлежног службеника: Милан Кулић, виши сарадник за издавање урбанистичких аката
                                                             Телефон: 015/873-066
                                                             Е-маил: kulicurbo@gmail.com
 
Захтев се подноси у Градском услужном центру, Карађорђева 2, Лозница, радним данима од 7.00 до 15.00 часова. Потписом обрасца странка потврђује да је сагласна да се назначена документација других организационих јединца, јавних предузећа, установа, институција и организација прибавља по службеној дужности, уколико је то наглашено у обрасцу захтева.
Рок за преглед потпуности предмета је 2 дана од дана пријема захтева. Рок за обавештавање подносиоца захтева о евентуалним недостацима је 2 дана по прегледу потпуности предмета. По правилу, дозвољава се само једна допуна предмета. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Рок за потпуно решавање захтева: 2 дана.
Сви рокови су у радним данима.

Правни основ

Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС и 98/2013 - одлука УС)
Закон о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/2001 и " Службени гласник РС ", бр. 30/2010)
Правилник о садржини и начину издавања грађевинске дозволе

Оригинални обрасциИзвршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Лозница

www.loznica.rs

Карађорђева 2

015/879 200

015/879 206

еАнкете