Град Панчево

Градска управа града Панчева образована је се као јединствени орган. У оквиру Градске управе образују се основне организационе јединице за вршење сродних послова из одређених области. Основне организационе јединице су секретаријати, Служба, агенције, Комунална полиција и Кабинет градоначелника. Градска управа: 1) припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина, Градоначелник и Градско веће; 2) извршава одлукe и друге акте Скупштине, Градоначелника и Градског већа; 3) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Града; 4) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине; 5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду; 6) обавља стручне и друге послове које утврде Скупштина, Градоначелник и Градско веће 7) води евиденцију о стварима у јавној својини, у складу са законом. Радом Градске управе руководи начелник. Начелник Градске управе има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. Основне организационе јединице у Грaдској управи града Панчева образоване су као секретаријати, Служба, агенције, Комунална полиција и Кабинет градоначелника. У оквиру основних организационих јединица образују се уже унутрашње организационе јединице, и то као одељења, одсеци и групе и др.

Уверење о држављанству
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Издавање уверења о држављанству

Датум објављивања/ажурирања

12.06.2019.

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
Матичарска служба

Опис

Уверење о држављанству је потврда којом лице доказује да је држављанин Републике Србије.
Уверење се издаје на захтев странке.

Где и како

Изводи из матичних књига и уверења издају се на захтев лица на које се ти подаци односе, супружнику, крвном сроднику у правој линији и лицу које је у другом степену крвног сродства у побочној линији, усвојитељу или старатељу.
Захтев за издавање уверења о држављанству можете поднети на следећи начин:
 - подношењем захтева лично у Градском услужном центру Града Панчева -услужна места број 5 и 6,
 - коришћењем  еУслуге Портала еУправа Републике Србије, www.euprava.gov.rs
Изводи и уверења из матичних књига достављају се путем поште само за лица која су уписана у матичне књиге које се воде на територији града Панчева
Уверења о држављанству се шаљу путем Post express-a, варијанта доставе „данас за сутра“.
Достава наручених извода не врши се суботом, недељом државним и верским празницима.
Такса и поштански трошкови се плаћају поузећем.
У случају одбијања захтева, бићете контактирани телефоном или путем електронске поште.
Све информације можете добити путем телефона: 013/351-473, 013/308-726 и 013/308-809


Таксе за наручивање уверења о држављанству

Таксе за наручивање уверења о држављанству

Републичка административна такса: 800 динара
ЖИРО РАЧУН: 840-742221843-57
СВРХА ДОЗНАКЕ: Републичка административна такса
КОРИСНИК: Буџет Републике Србије
Број модела: 97
Позив на број: 02-226

Градска административна такса: 109,00 динарa

ЖИРО РАЧУН: 840-742241843-03
СВРХА ДОЗНАКЕ: Градска административна такса
КОРИСНИК: Буџет града Панчева
Број модела: 97
Позив на број: 02-226

Избегла и прогнана лица са територије бивше СФРЈ и интерно расељена лица са територије Косова и Метохије, на основу одговарајућих исправа којима доказују свој статус таксу плаћају у износу умањеном за 70% од прописане таксе.

Републичка административним такса не плаћа се за:

- повраћај више или погрешно плаћених јавних прихода, као и за рефакцију, односно за рефундацију јавних прихода;
- право на рефундацију ПДВ за куповину првог стана
- пријаве за упис у матичне књиге, као и прилоге који се морају поднети уз пријаве;
- остваривање права из обавезног социјалног осигурања,
- социјалну заштиту,
- остваривање права из борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата
- упис у установе предшколског, школског васпитања и образовања и образовања студената,
- стручно усавршавање, односно преквалификацију;
- регулисање војне обавезе;
- списе и радње у поступку за сахрањивање;
- заснивање радног односа и остваривање права по том основу;
- састављање, односно исправљање бирачких спискова
- потребе реституције
У наведеним случајевима, градска административна такса у износу од 109,00 динарa се плаћа.

Правна подлога

Закон о држављанству Републике Србије ("Службени гласник РС" број 135/2004 , 90/2007 и 47/18)
Правилник о начину уписа чињенице држављанства у матичну књигу рођених, обрасцима за вођење евиденција о решењима о стицању и престанку држављанства и обрасцу уверења о држављанству ("Службени гласник РС" бр. 22/2005, 84/2005 ,121/2007 и 82/2018)

Напомена

Уверење о држављанству се издаје према месту уписа чињенице држављанства у књигу држављана, и то:

Oд 01.08.1948. - 31.12.1952. по месту пребивалишта
Лица рођена од 01.01.1953.-13.03.1973. по месту уписа оца (једног од родитеља)
Лица рођена  од 14.03.1973.-26.12.1979. по месту пребивалишта родитеља у тренутку рођења детета
Лица рођена  од 27.12.1979. по месту рођења детета.
Лица која су стекла држављанство Републике Србије решењем Савезног министарства унутрашњих послова у периоду од 1997. до 2003. године, и на основу тога уписана у матичну књигу југословенских држављана, која се води у овом министарству, захтев за издавање извода из МКЈД подносе надлежној полицијској станици по месту пребивалишта. односно боравишта лично или преко овлашћеног пуномоћника, а уколико лице борави у иностранству захтев се подноси дипломатско - конзуларном представништву Републике Србије.

Лицима која су примљена у држављанство Републике Србије решењем Министарства унутрашњих послова Републике Србије, а по основу одредби Закона о држављанству Републике Србије (“Службени гласник РС” 135/2004 и 90/2007), чињеница стицања држављанства Републике Србије уписује се у матичне књиге рођених надлежних општина, односно градова, које су овлашћене и за издавање уверења о држављанству Републике Србије.Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Панчево

www.pancevo.rs

Трг Краља Петра I 2-4

+381 13 308 830

+381 13 343 827

еАнкете