Градска општина Нови Београд

Пријава комуналног проблема
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Пријава комуналног проблема

Орган задужен за спровођење

Управа ГО Нови Београд

Одељење за инспекцијске послове

Одсек комуналне инспекције

Опис

Инспекцијски надзор са циљем да се превентивним деловањем или изрицањем мера оствари законитост и безбедност пословања и поступања надзираних субјеката и спрече или отклоне штетне последице по законом и другим прописом заштићена добра, права и интересе, посебно у области одржавања и успостављања комуналног и  кућног реда, управљања и одржавања зграда,  заузећа јавних и других површина постављањем башти угоститељских објеката,  привремених  као и покретних објеката (тезги, расхладних витрина и конзерватора за сладолед),  оглашавања, одржавања чистоће ,  држања домаћих животиња и кућних љубимаца, одржавања септичких јама и др.


Где и како

Пријаве се подносе на шалтеру писарнице у згради Управе градске општине Нови Београд, телефоном, електронском поштом, преко Беоком сервиса, Сервисног центра општине Нови Београд, Twittera налога или  Facebook странице.


Правна подлога

Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник  РС", бр. 88/11, 104/16,95/18)

Закон о инспекцијском надзору (Сл. гласник РС бр. 36/15, 95/18)

Закон о општем управном поступку (Сл. гласник РС бр. 18/16)

Закон о прекршајима (Сл. гласник РС'', бр. 65/13,13/16 и 98/16-Одлука УС)

Закон о оглашавању (Сл. гласник РС 6/2016)

Закон о становању и одржавању зграда (Сл. гласник РС бр. 104/16)

Одлука о одржавању чистоће („Службени лист града Београда”, бр. 27/02, 11/05, 6/10 – др. одлука, 2/11, 10/11 – др. одлука, 42/12 и 31/13, 44/14, 79/15, 19/17)

 

Одлука о комуналном реду   („Службени лист града Београ-да”, бр. 10/11, 60/12 , 51/14, 92/14, 2/15, 11/15, 61/15, 75/16, 19/17, 50/18,92/18, 118/18)

Одлука о постављању  привремених објеката на територији града Београда („Службени лист града Београда бр. 17/15 , 71/15 и 126/16)

Одлука о постављању баште угоститељског  објекта  на територији града Београда („Службени лист града Београда” број 11/14,25/14, 34/14,2/15, 29/15 , 63/16, 118/18,10/19)

 

Одлука о постављању тезги и других покретних привремених објеката („Службени лист града Београда” бр. 17/15, 43/15, 71/15)

 

Одлука о оглашавању на територији града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 86/16, 126/16, 36/17,96/17,109/18)

Одлука о јавним паркиралиштима („Службени лист града Београда”, бр. 12/10, пречишћен 37/11, 42/11, 11/14 , 34/14, 89/14, 96/16, 36/17,118/18)

 

Одлука о кућном реду у стамбеним зградама („Службени лист града Београда бр. 12/96 – пречишћен текст 14/96 , 6/99 и 11/05)

 

Одлука о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 37/11,  55/11, 34/14, 19/17, 109/18)

 

Одлука о радном времену занатства и трговине на територији града Београда („Службени лист града Београда”, број 31/13 ,22/14, 82/15, 114/16)

 

Одлука о радном времену угоститељских објеката на територији града Београда (Службени лист града Београда”, бр. 86/14, 86/16, 19/17, 118/18)

 

Одлука о постављању балон хала спортске намене на територији града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 10/11 , 51/11, 10/14, 19/17)

 

Одлука о одвођењу и пречишћавању атмосферских вода и отпадних вода на територији града Београда  („Службени лист града Београда”, бр. 6/10, 29/14, 29/15, 19/17)

Одлука о димничарским услугама („Службени лист града Београда”, бр. 15/93, 17/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99 ,11/05, 34/14, 19/17)

 

Одлука о комуналној инспекцији („Службени лист града Београда”, бр. 18/92, 19/92 – испр, 9/93, 25/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99 , 11/05, 29/14, 19/17 )

 

Одлука о некатегоризованим путевима на подручју градске општине Нови Београд (Службени лист града Београда”, бр. 84/14)

 

Одлука о пијацама („Службени лист града Београда”, бр. 9/2001, 11/2005, 23/2005, 2/2011, 34/2014 и 19/2017)

Одлука о одвођењу и пречишћавању атмосферских вода и отпадних вода на територији града Београда  („Службени лист града Београда”, бр. 6/10, 29/14 ,29/15, 19/17).

Одлука о употреби имена, грба и заставе Градске општине Нови Београд (Службени лист града Београда", бр. 62/2018 )

Одлука о о условима коришћења кеса за испоруку робе на месту продаје роба и услуга (Службени лист града Београда", бр. 85/2018)

Одлука о минималној висини износа текућег одржавања заједничких делова зграда, висини износа накнаде у случају принудно постављеног професионалног управника и минималној висини износа на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде на територији града Београда ("Службени лист града Београда", бр. 50/2018)

Одлука о постављању система јавних бицикала на територији града Београда ("Службени лист града Београда", бр. 103/2018, 118/18)


Оригинални обрасциИзвршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Градска општина Нови Београд

http://www.novibeograd.rs

Булевар Михаила Пупина 167

011/3106 700

011/311 2576

еАнкете