Град Сремска Митровица

Пријава Инспекцији за заштиту животне средине
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Пријава Инспекцији за заштиту животне средине 

Орган задужен за спровођење

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ, КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
- ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ -
Трг Светог Димитрија 8, 22000 Сремска Митровица

Опис

Послови инспекцијског надзора у области заштите животне средине:

1) надзор над спровођењем прописа из области заштите животне средине;
2) старање о унапређењу и заштити животне средине;
3) предлагање мера за решавање појединих питања из области заштите животне средине,посебно
    из области заштите ваздуха, заштите вода, заштите природних добара, биљног и животињског
    света, као и заштите од претеране буке;
4) остваривање потребне сарадње са сродним органима и организацијама;
5) предузимање мера у складу са овлашћењима утврђеним законом у изради појединачних аката и
    решења из области заштите животне средине

Где и како

Пријаву Инспекцији за заштиту животне средине странка може поднети надлежном органу управе:

- користећи еУслуге  портала - уз отворени налог или поседовање електронског сертификата;
- преко сајта Града Сремска Митровица –  избором еУправа – електронске услуге;
- образац пријаве можете и одштампати, попунити и предати лично у канцеларији бр.22, Трг Светог
  Димитрија Сремска Митровица

За сва додатна питања:
Koнтакт телефон: 022/615-5661 лок:19;
mail: veradronic@gmail.com

Правни основ

- Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/2015)
- Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“ бр.135/04, 36/09, 72/09, 43/11 и 14/2016)
- Закон о заштити ваздуха  („Сл. гласник РС“ бр.36/09, 10/13)
- Закон о заштити од буке у животној средини   („Сл. гласник РС“ бр.36/09 и 88/10)
- Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС“ бр.36/09, 88/10 и 14/2016)
- Oдлука о држању и заштити домаћих и егзотичних животиња („Сл.лист Града Сремска Митровица“
   бр.1/12, 4/15 и 10/15)
- Одлука о уређењу и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина („Сл.лист Града
  Сремска Митровица“ бр.2/10, 4/10, 3/14 и 4/14)
- Одлука о мерама за заштиту од буке („Сл.лист Општина Срема“ бр.3/95)Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Сремска Митровица

www.sremskamitrovica.rs

Свeтoг Димитриja 13

022/610-566

022/610-562

еАнкете