Град Лозница

Заузеће јавне површине - тенда
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Заузеће јавне површине - тенда

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ЛОЗНИЦА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ
ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ

Опис

Тенда је слободностојећа конструкција са одговарајућим застором са наменом за заштиту од сунца. Тенда се може поставити само у оквиру летње баште, под условом да се не формира објекат. Друге врсте слободностојећих надстрешница не могу се постављати на јавним површинама као самостални објекти. Сврха поступка је да поднодиоцу захтева омогући коришћење јавне површине у циљу постављања тенде. На захтев подносиоца, тенда се поставља на основу Решења органа Градске управе надлежног за комуналне послове.

Где и како

Контакт подаци надлежног службеника: Дијана Томић, референт за урбанистичке и геодетске послове
                                                             Телефон: 015/873-066
                                                             Е-маил: dtdijanatomic@gmail.com
 
Захтев се подноси у Градском услужном центру, Карађорђева 2, Лозница, радним данима од 7.00 до 15.00 часова. Потписом обрасца странка потврђује да је сагласна да се назначена документација других организационих јединца, јавних предузећа, установа, институција и организација прибавља по службеној дужности, уколико је то наглашено у обрасцу захтева.
Рок за преглед потпуности предмета је 3 дана од дана пријема захтева. Рок за обавештавање подносиоца захтева о евентуалним недостацима је 2 дана по прегледу потпуности предмета. По правилу, дозвољава се само једна допуна предмета. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Рок за потпуно решавање захтева: 5 дана.
Сви рокови су у радним данима.

Правни основ

Закон о планирању и изградњи  ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС и 98/2013 - одлука УС)
Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон)
Закон о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/2001 и " Службени гласник РС ", бр. 30/2010)
Одлука о постављању монтажних објеката на површинама јавне намене на подручју града Лознице


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Лозница

www.loznica.rs

Карађорђева 2

015/879 200

015/879 206

еАнкете