Град Београд

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - локације: Трг Николе Пашића 6, централа: 3229-678; 27. марта 43-45, централа: 3309-000, 3346-005, 3227-241; Тиршова 1, централа: 2688-655 ; Краљице Марије 1 ; Мaкензијева 31, централа: 2453-142.

8.1. Пријава инспекцији
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

08.1. Пријава инспекцији

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Опис

Пријава се подноси електронски, преко портала еУправе, заводи на писарници у Секретаријату за инспекцијске послове, улица 27. марта 43-45, и упућује надлежној организационој јединици.
Након тога се врши пријем предмета у сектору и додела пријаве инспектору.
Поступање по пријави се врши у року од 30 дана.
Обавештавање подносиоца пријаве се врши електронски, преко портала еУправе.

Где и како

Захтев можете поднети електронским путем (дугме "еУслуга" изнад и испод овог текста).

Захтев можете поднети за:
  - Комуналну инспекцију
  - Инспекцију за саобраћајни инспекцијски надзор
  - Инспекцију за заштиту животне средине
  - Водну инспекцију
  - Грађевинску инспекцију
  - Урбанистичку инспекцију
  - Туристичку инспекцију  

Правни основ

ЗАКОНИ:
- Закон о општем управном поступку ("Службени гласник РС" 18/16) 
- Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС" бр. 88/11, 104/16)
- Закон о оглашавању ("Службени гласник РС" бр. 6/16)
- Закон о трговини ("Службени гласник РС" бр. 53/10, 10/13)
- Закон о инспекцијском надзору ("Службени гласник РС" бр. 36/15)
- Закон о становању и одржавању зграда ("Службени гласник РС" 104/16)
- Закон о превозу у друмском саобраћају ("Службени гласник РС" бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06, 31/11 и "Службени гласник РС" бр. 68/15)
- Закон о превозу путника у друмском саобраћају ("Службени гласник РС" бр. 68/15)
- Закон о превозу терета у друмском саобраћају ("Службени гласник РС" бр. 68/15)
- Закон о јавним путевима ("Службени гласник РС" бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12, 104/13)
- Закон о туризму ("Службени гласник РС" бр. 36/09, 88/10, 99/11-др.закон, 93/12 и 84/15)
- Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС" бр. 135/04, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11 - одлука УС, 14/16)
- Закон о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС" бр. 135/04, 36/09)
- Закон о заштити ваздуха ("Службени гласник РС" бр. 36/09, 10/13)
- Закон о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник РС" бр. 36/09, 88/10)
- Закон о водама ("Службени гласник РС" бр. 30/10, 93/12, 101/16)
- Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС" бр. 36/09, 88/10 и 14/16)
- Закон о заштити природе ("Службени гласник РС" бр. 36/09, 88/10, 91/10 – испр. и 14/16)
- Закон о хемикалијама ("Службени гласник РС" бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12, 25/15)
- Закон о заштити од нејонизујућих зрачења ("Службени гласник РС" бр. 36/09)
- Закон о амбалажи и амбалажном отпаду ("Службени гласник РС" бр. 36/09)
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине ("Службени гласник РС" бр. 135/04 и 25/15)
- Закон о енергетици ("Службени гласник РС" бр. 145/14) 
- Закона о заштити земљишта ("Службени гласник РС" број 112/15) 
- Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС54/13, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14)
- Закон о озакоњењу објеката ("Службени гласник РС" бр. 96/15) 
- Закон о становању ("Службени гласник РС" бр. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 44/95, 16/97, 46/98, 26/01, 101/05 и 99/11)
- Закон о одржавању стамбених зграда ("Службени гласник РС" бр. 44/95, 46/98, 1/01-одлука УСРС, 101/05-др.закон, 27/11- одлука УС, 88/11)
- Закон о просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године ("Службени гласник РС" бр. 88/10) 
- Закон о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 18/10, 65/13) 

ОДЛУКЕ: 
- Одлука о комуналној инспекцији ("Службени лист града Београда" бр. 18/92, 9/93, 25/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99, 11/05, 29/14, 19/17)
- Одлука о пречишћавању и дистрибуцији воде ("Службени лист града Београда" бр. 23/05, 2/11, 29/14, 19/17)
- Одлука о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији града Београда ("Службени лист града Београда" бр. 6/10, 29/14, 29/15, 19/17)
- Одлука о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду ("Службени лист града Београда" бр. 43/07, 2/11, 29/14, 19/17) 
- Одлука о уређивању и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина ("Службени лист града Београда" бр. 12/01, 15/01, 11/05, 23/05, 29/07, 2/11, 44/14, 17/15,35/15, 19/17)
- Одлука о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању ("Службени лист града Београда" бр. 27/02, 30/03, 11/05, 18/11, 17/12, 44/14, 11/15, 61/15, 19/17)
- Одлука о јавној расвети ("Службени лист града Београда" бр. 4/87, 10/87, 25/88, 13/90, 15/91, 23/92, 9/93, 25/93, 4/94, 2/95, 31/93, 6/99, 11/05, 73/16, 19/17) 
- Одлука о подизању и одржавању споменика и скулптуралних дела на територији града Београда ("Службени лист града Београда" бр. 3/00, 19/14, 19/17) 
- Одлука о употреби имена, грба и заставе града Београда ("Службени лист града Београда" бр. 37/16)
- Одлука о постављању пловила на делу обале и водног простора на територији града Београда ("Службени лист града Београда", бр. 32/10, 10/11, 9/13, 29/14) 
- Одлука о радном времену занатства и трговине на територији града Београда ("Службени лист града Београда" бр. 31/13, 22/14, 82/15, 114/16)
- Одлука о комуналном реду ("Службени лист града Београда" бр. 10/11, 60/12, 51/14, 92/14, 2/15, 11/15, 61/15, 75/16, 19/17)
- Одлука о одржавању чистоће ("Службени лист града Београда" бр. 27/02, 11/05, 6/10 - др. одлука, 2/11, 10/11 - др. одлука, 42/12, 31/13, 44/14, 79/15, 19/17) 
- Одлукa о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града Београда ("Службени лист града Београда" бр. 37/11, 55/11, 34/14, 114/16-др.одлука, 19/17)
- Одлука о обављању делатности зоохигијене на територији града Београда ("Службени лист града београда" бр. 114/16)
- Одлука о кућном реду у стамбеним зградама ("Службени лист града Београда" бр. 12/96, 14/96, 6/99, 11/05)
- Одлука о оглашавању на територији града Београда ("Службени лист града Београда" бр. 86/16, 126/16, 36/17) 
- Одлука о димничарским услугама ("Службени лист града Београда" бр. 15/93, 17/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99, 11/05, 34/14, 19/17)
- Одлука о пијацама ("Службени лист града Београда" бр. 9/01, 11/05, 23/05, 2/11, 34/14, 19/17)
 - Одлука о радном времену угоститељских објеката на територији града Београда ("Службени лист града Београда" бр. 86/14-пречишћен текст, 86/16, 19/17)
- Одлука о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда ("Службени лист града Београда" бр. 24/03, 11/05, 2/11, 34/14, 19/17)
- Одлука о јавним паркиралиштима ("Службени лист града Београда" бр. 12/10 - пречишћен текст, 37/11, 42/11, 11/14, 30/14, 34/14, 89/14, 96/16, 36/17)
- Одлука о постављању привремених објеката на територији града Београда ("Службени лист града Београда" бр. 17/15, 43/15, 71/15, 126/16)
- Одлука о постављању тезги и других покретних привремних објеката на територији града Београда ("Службени лист града Београда" бр. 17/15, 43/15, 71/15)
- Одлука о постављању балон-хала спортске намене на територији града Београда ("Службени лист града Београда" бр. 10/11, 51/11, 10/14, 19/17)
- Одлука о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда ("Службени лист града Београда" бр. 11/14, 25/14 - испр, 34/14, 2/15, 29/15 и 63/16)
- Одлука о постављању привремених објеката за обављање мењачких послова на јавним површинама ("Службени лист града Београда" бр. 15/01, 27/02, 33/03, 11/05, 9/06, 24/06, 2/11)
- Одлука о речним јавним купатилима ("Службени лист града Београда" бр. 11/75, 1/81, 25/88, 13/90, 15/91, 23/92, 9/93, 25/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99, 11/05)
- Одлука о изградњи, коришћењу, уређивању и одржавању Аде Циганлије и Аде Међице ("Службени лист града Београда" бр. 14/75, 2/95, 6/99, 11/05)
- Одлука о постављању станица за изнајмљивање бицикала на територији града Београда ("Службени лист града Београда" бр. 37/16,2/17, 36/17)
- Одлука о јавном линијском превозу путника на територији града Београда ("Службени лист града Београда" бр. 61/09, 10/11, 55/11, 69/14, 2/15, 86/16, 36/17)
- Одлука о такси превозу ("Службени лист града Београда" бр. 126/16)
 - Одлука о улицама, локалним и некатегорисаним путевима ("Службени лист града Београда" бр. 3/01, 15/05, 29/07)
- Одлука о боравишној такси ("Службени лист града Београда" бр. 50/14, 96/14, 81/15, 125/16)
- Одлука о одређивању ближих техничких и других услова за угоститељске објекте који се не категоризују, а који се налазе у стамбеним зградама ("Службени лист града Београда" бр.37/16)
- Одлука о одређивању граница водних подручја ("Службени гласник РС", бр. 75/10)
- Одлука о одређивању спратности по зонама за објекте који се налазе у поступку озакоњења ("Службени лист града Београда" бр. 81/15).

Напомена: Чл.59. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС" 18/16) примењује се само у случају ако поднесак садржи неки формални недостатак који спречава поступање по поднеску или ако је неразумљив или непотпун, па орган који је примио такав поднесак чини све што треба да се недостаци отклоне и одређује подносиоцу рок у ком је дужан да недостатке отклони.Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Београд

http://www.beograd.rs

Краљице Марије 1

+381 11 3309 000

-

еАнкете