Град Лозница

Теренска контрола
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Теренска контрола

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ЛОЗНИЦА
ОДЕЉЕЊЕ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ
ОДСЕК ЗА ЕВИДЕНЦИЈУ ПОРЕЗА

Опис

Сврха поступка је утврђивање чињеничног стања на лицу места по захтеву обвезника или по службеној дужности. По окончању поступка, странка добија записник.

Где и како

Контакт подаци надлежног службеника: Мара Митровић, инспектор теренске контроле
                                                             Телефон: 015/898-401
                                                             Е-маил: mara.mitrovic@loznica.rs
 
Захтев се подноси у Градском услужном центру, Карађорђева 2, Лозница, радним данима од 7.00 до 15.00 часова. 
Рок за решавање потпуног предмета: 3 дана.
Сви рокови су у радним данима.

Правни основ

Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Службенигласник РС", бр. 80/2002, 84/2002 - испр., 23/2003 - испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. закон, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 и 105/2014)

Оригинални обрасциИзвршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Лозница

www.loznica.rs

Карађорђева 2

015/879 200

015/879 206

еАнкете