Град Сремска Митровица

Пријава Комуналној полицији
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Пријава Комуналној полицији 

Орган задужен за спровођење

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ, КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
- КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА -
Трг Светог Димитрија 6, 22000 Сремска Митровица

Опис

Послови комуналне полиције у смислу Закона о Комуналној полицији, јесу:

1. одржавање чистоће; превоза и депоновања комуналног и другог отпада; локалних комуналног и другог законом уређеног  реда од значаја за комуналну делатност;
2. вршење контроле над применом закона и других прописа и општих аката из области комуналне и других делатности из надлежности града;
3. остваривање надзора у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају, у складу са законом и прописима града;
4. заштита животне средине, културних добара, локалних путева, улица и других јавних објеката од значаја за град;
5. подршка спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у граду, очување градских добара и извршавање других задатака из надлежности града (у даљем тексту: одржавање градског реда).

Одржавањем комуналног реда из става 1. тачка 1) овог члана сматра се одржавање реда у областима, односно питањима: снабдевања водом; одвођења отпадних и атмосферских вода; јавне путева и улица; саобраћајних ознака и сигнализације; паркирања; превоза путника у градском и приградском саобраћају; ауто-такси превоза; постављања привремених пословних објеката; противпожарне заштите; заштите од буке у животној средини; контроле радног времена субјеката надзора; одржавања комуналних објеката, пијаца, гробаља, паркова, зелених и других јавних површина, јавне расвете, стамбених и других објеката.
На основу Закона о комуналној полицији, комунална полиција сарађује са грађанима. Грађани могу комуналној полицији подносити пријаве, притужбе, предлоге, петиције и сл. 

Где и како

Пријаву Комуналној полицији странка може поднети надлежном органу управе:
- Online кликом на плаво дугме  еУслуга
  (до исте еУслуге можете доћи и преко Портала еУправе - избором Градскa управa Сремска  Митровица
  и преко сајта Града Сремска Митровица - избором еУслуге или еУправа).
- образац пријаве можете и одштампати, попунити и предати лично или поштом на адресу Комуналне полиције, Трг
  Војвођанских бригада 4
- путем телефона: 022/615-615,  066/615-1-615
- слањем маил-а на адресу  komunalnapolicija@sremskamitrovica.org.rs

За сва додатна питања:
Контакт телефон: 022/615-615 - сваки радни дан од 07-15 часова;
                                  066/615-1-615 дежурни телефон од 7-22 h.

Правни основ

Закон о Комуналној полицији („Службени гласник РС“ бр. 51/2009 од 14.7.2009.године) 
Закон о Комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011 и 104/2016)  и
Градске одлуке Града Сремска Митровица којима се регулишу комуналне делатности. 

Оригинални обрасциИзвршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Сремска Митровица

www.sremskamitrovica.rs

Свeтoг Димитриja 13

022/610-566

022/610-562

еАнкете