Град Панчево

Градска управа града Панчева образована је се као јединствени орган. У оквиру Градске управе образују се основне организационе јединице за вршење сродних послова из одређених области. Основне организационе јединице су секретаријати, Служба, агенције, Комунална полиција и Кабинет градоначелника. Градска управа: 1) припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина, Градоначелник и Градско веће; 2) извршава одлукe и друге акте Скупштине, Градоначелника и Градског већа; 3) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Града; 4) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине; 5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду; 6) обавља стручне и друге послове које утврде Скупштина, Градоначелник и Градско веће 7) води евиденцију о стварима у јавној својини, у складу са законом. Радом Градске управе руководи начелник. Начелник Градске управе има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. Основне организационе јединице у Грaдској управи града Панчева образоване су као секретаријати, Служба, агенције, Комунална полиција и Кабинет градоначелника. У оквиру основних организационих јединица образују се уже унутрашње организационе јединице, и то као одељења, одсеци и групе и др.

Извод из матичне књиге рођених
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Издавање извода из матичне књиге рођених (МКР)

Датум објављивања/ажурирања

12.06.2019.

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
Матичарска служба

Опис

Матичне књиге су основне службене евиденције о личном стању грађана у које се уписују чињенице о рођењу, браку и смрти и друге чињенице предвиђене законом, као и промене у вези са овим чињеницама.

Изводи из матичних књига садрже последње податке који су уписани у матичну књигу рођених до времена издавања извода, имају карактер јавне исправе и немају ограничени рок важења.

Где и како

Изводи из матичних књига и уверења издају се на захтев лица на које се ти подаци односе, супружнику, крвном сроднику у правој линији и лицу које је у другом степену крвног сродства у побочној линији, усвојитељу или старатељу.
Захтев за издавање извода из матичне књиге рођених (на домаћем или међународном обрасцу) можете поднети на следећи начин:

- подношењем захтева лично у Градском услужном центру Града Панчева -услужна места број 5 и 6,
- коришћењем  еУслуге Портала еУправа Републике Србије, www.euprava.gov.rs
Изводи и уверења из матичних књига достављају се путем поште само за лица која су уписана у матичне књиге које се воде на територији града Панчева.
Изводи из матичне књиге рођених се шаљу путем Post express-a, варијанта доставе „данас за сутра“.
Достава наручених извода не врши се суботом, недељом државним и верским празницима.
Такса и поштански трошкови се плаћају поузећем.
У случају одбијања захтева, бићете контактирани телефоном или путем електронске поште.
Све информације можете добити путем телефона: 013/351-473, 013/308-726 и 013/308-809

Таксе за наручивање извода из матичне књиге рођених

Плаћа се републичка административна такса, и то за:

Извод из МКР на домаћем обрасцу  440 динара
Извод из МКР на међународном обрасцу 740 динара
ЖИРО РАЧУН: 840-742221843-57
СВРХА ДОЗНАКЕ: Републичка административна такса
КОРИСНИК: Буџет Републике Србије
Број модела: 97
Позив на број: 02-226

Градска административна такса: 109,00 динарa

ЖИРО РАЧУН: 840-742241843-03
СВРХА ДОЗНАКЕ: Градска административна такса
КОРИСНИК: Буџет града Панчева
Број модела: 97
Позив на број: 02-226

Избегла и прогнана лица са територије бивше СФРЈ и интерно расељена лица са територије Косова и Метохије, на основу одговарајућих исправа којима доказују свој статус таксу плаћају у износу умањеном за 70% од прописане таксе.
Републичка административним такса не плаћа се за:

- повраћај више или погрешно плаћених јавних прихода, као и за рефакцију, односно за рефундацију јавних прихода;
- право на рефундацију ПДВ за куповину првог стана
- пријаве за упис у матичне књиге, као и прилоге који се морају поднети уз пријаве;
- остваривање права из обавезног социјалног осигурања,
- социјалну заштиту,
- остваривање права из борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата
- упис у установе предшколског, школског васпитања и образовања и образовања студената,
- стручно усавршавање, односно преквалификацију;
- регулисање војне обавезе;
- списе и радње у поступку за сахрањивање;
- заснивање радног односа и остваривање права по том основу;
- састављање, односно исправљање бирачких спискова
- потребе реституције

У наведеним случајевима, градска административна такса у износу од 109,00 динарa се плаћа.


 

Правна подлога

Закон о матичним књигама („Службени гласник РС“, бр. 20/09 , 145/14 и 47/18)
Упутства о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига ("Службени гласник РС", бр. 93/18)
Правилник о издавању извода из матичних књига намењених иностранству ("Службени гласник РС“, бр. 15/10 и 102/11)Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Панчево

www.pancevo.rs

Трг Краља Петра I 2-4

+381 13 308 830

+381 13 343 827

еАнкете