Град Лозница

Контрола усаглашености изграђених темеља
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Контрола усаглашености изграђених темеља

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ЛОЗНИЦА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ
УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНАРСТВО

Опис

Извођач радова подноси органу изјаву о завршетку израде темеља уз коју прилаже геодетски снимак изграђених темеља. По пријему изјаве надлежан орган врши контролу усаглашености изграђених темеља и о томе издаје писмену потврду. Ако надлежни орган утврди да има одступања, о томе одмах обавештава грађевинског инспектора са налогом да се започети радови обуставе.

Где и како

Контакт подаци надлежног службеника: Славица Николић Санадер, шеф Одсека за урбанизам
                                                             Телефон: 015/873-066
                                                             Е-маил: /

Захтев се подноси у Градском услужном центру, Карађорђева 2, Лозница, радним данима од 7.00 до 15.00 часова. Потписом обрасца странка потврђује да је сагласна да се назначена документација других организационих јединца, јавних предузећа, установа, институција и организација прибавља по службеној дужности, уколико је то наглашено у обрасцу захтева.
Рок за преглед потпуности предмета је 3 дана од дана пријема захтева. Рок за обавештавање подносиоца захтева о евентуалним недостацима је 2 дана по прегледу потпуности предмета. По правилу, дозвољава се само једна допуна предмета. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује. Сви рокови су у радним данима.
Рок за решавање потпуног предмета: 3 дана.

Правни основ

Закон о планирању и изградњи  ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС и 98/2013 - одлука УС)
Закон о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/2001 и " Службени гласник РС ", бр. 30/2010)


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Лозница

www.loznica.rs

Карађорђева 2

015/879 200

015/879 206

еАнкете