Град Лозница

Захтев за издавање употребне дозволе
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за издавање употребне дозволе

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ЛОЗНИЦА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ
ОДСЕК ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ И ПЛАНИРАЊА

Опис

Инвеститор по добијању употребне дозволе може користити објекат и исти уписати у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима. По уредно поднетом захтеву овај орган решењем формира комисију за технички преглед објекта. Комисија врши преглед објекта и техничке документације и о истом саставља записник који доставља овом органу. По пријему записника о техничком прегледу објекта са констатацијом да је објекат подобан за употребу овај орган издаје решењем употребну дозволу. 

Где и како

Контакт подаци надлежног службеника: Милорад Тешић, послови информисања о процедурама
                                                             Телефон: 015/879-236
                                                             
Е-маил: mtesic@loznica.rs
 
Захтев се подноси у Градском услужном центру, Карађорђева 2, Лозница, радним данима од 7.00 до 15.00 часова. 
Употребна дозвола се издаје када се утврди да је објекат, односно део објекта подобан за употребу у складу са законом и другим прописима. Странка подноси захтев локалној самоуправи са прописаном документацијом у штампаној и електронској форми (формати.dwg.dwf или .pdf). Локална самоуправа доноси решење у року од 5 радних дана од дана подношења уредног захтева. Решење се доставља подносиоцу захтева у року од 3 дана од дана доношења, а ради информисања, решење се доставља и финансијеру (ако на њега гласи грађевинска дозвола), надлежној грађевинској инспекцији и имаоцима јавних овлашћења.
Сви рокови су у радним данима.


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Лозница

www.loznica.rs

Карађорђева 2

015/879 200

015/879 206

еАнкете