Град Лозница

Исељење из станова бесправно усељених лица
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Исељење из станова бесправно усељених лица

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ЛОЗНИЦА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ
ОДСЕК ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

Опис

Физичко или правно лице које тврди да се неко самовласно налази у његовом стамбеном простору, односно заједничким просторијама стамбене зграде, подноси органу Градске управе надлежном за имовинско-правне послове захтев за принудно исељење истог. Уколико надлежни орган утврди да су наводи подносиоца захтева истинити и засновани на закону, доноси се решење о принудном исељењу. Жалба поднесена на решење донесено поводом ове правне ствари не одлаже извршење.

Где и како

Контакт подаци надлежног службеника: Светлана Ђукић, шеф Одсека
                                                             Телефон: 015/876-033
                                                             
Е-маил: /
 
Захтев се подноси у Градском услужном центру, Карађорђева 2, Лозница, радним данима од 7.00 до 15.00 часова. Потписом обрасца странка потврђује да је сагласна да се назначена документација других организационих јединца, јавних предузећа, установа, институција и организација прибавља по службеној дужности, уколико је то наглашено у обрасцу захтева.
Рок за преглед потпуности предмета је одмах по пријему захтева. Сви рокови су у радним данима.

Правни основ

Закон о становању ("Службени гласник РС ", бр. 50/92, 76/92, 84/92 - испр., 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94 - испр., 48/94, 44/95 - др. закон, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005 - др. закон и 99/2011)
Закон о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/2001 и " Службени гласник РС ", бр. 30/2010)


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Лозница

www.loznica.rs

Карађорђева 2

015/879 200

015/879 206

еАнкете