Град Лозница

Откуп стана
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Откуп стана

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ЛОЗНИЦА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ
ОДСЕК ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

Опис

Закон о становању прописује обавезу носиоца права располагања на стану у друштвеној својини и власника стана у државној својини да носиоцима станарских права и закупцима стана на неодређено време на њихов писмени захтев омогући откуп стана који користе. Након спроведеног поступка пред Одељењем за планирање и изградњу, закључује се уговор о откупу стана у писменој форми, а потписи уговорних страна оверавају се код суда.

Где и како

Контакт подаци надлежног службеника: Светлана Ђукић, шеф Одсека
                                                             Телефон: 015/876-033
                                                             
Е-маил: /

Захтев се подноси у Градском услужном центру, Карађорђева 2, Лозница, радним данима од 7.00 до 15.00 часова. Потписом обрасца странка потврђује да је сагласна да се назначена документација других организационих јединца, јавних предузећа, установа, институција и организација прибавља по службеној дужности, уколико је то наглашено у обрасцу захтева.
Рок за преглед потпуности предмета је 3 дана од дана пријема захтева. По правилу, дозвољава се само једна допуна предмета. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује. Сви рокови су у радним данима.

Правни основ

Закон о становању ("Службени гласник РС ", бр. 50/92, 76/92, 84/92 - испр., 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94 - испр., 48/94, 44/95 - др. закон, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005 - др. закон и 99/2011)
Закон о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/2001 и "Службени гласник РС ", бр. 30/2010)

Оригинални обрасциИзвршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Лозница

www.loznica.rs

Карађорђева 2

015/879 200

015/879 206

еАнкете