Град Сремска Митровица

Захтев за допуну података у матичним књигама
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за допуну података у матичним књигама

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
- СЛУЖБА ЗА ЛИЧНА СТАЊА ГРАЂАНА-
ТРГ СВЕТОГ ДИМИТРИЈА 13, 22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Опис

Допуна матичних књига (регулисана Законом о матичним књигама) је допуна основног уписа, тј.
допуна закљученог уписа податком који није уписан приликом првобитног уноса података.

Где и како

Захтев за допуну података  у матичним књигама можете поднети  надлежном органу управе :
 - Online (кликом на плаво дугме  еУслуга), уз отворен кориснички налог или пријавом са електронским 
   сертификатом (у зависности од потребног нивоа аутентификације).
   (До исте еУслуге можете доћи и преко Портала еУправе - избором Градскa управa Сремска
   Митровица и преко сајта Града Сремска Митровица - избором  еУправа - еУслуге).
-  Образац захтева, као и изјаву о сагласности за прибављање података можете и само одштампати,
   попунити, потписати  и послати поштом или предати лично на шалтеру 6 Услужног центра Градске
   управе.

НАПОМЕНА: Чланом 103. Став 3. Закона о општем управном поступку ("Сл.Гласник РС" број 18/2016) предвиђено је да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, Захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.
(Потребно је
обавезно попунити и потписати Изјаву о сагласности за прикупљање података)

ПРИЛОЗИ: (Прибављају се по службеној дужности, осим у случају кад су чињенице рођења, закључење брака, држављанства и смрти, настале на територији стране државе и уколико се странка није изјаснила да ће их сама прибавити)

1. Извод из матичне књиге (рођених, умрлих или венчаних) који садржи податке за које се тражи допуна
    уписа,

2.
Другу исправу која садржи податке чија се допуна тражи.

НАПОМЕНА: Ослобођено плаћање таксе.
Ближе информације могу се добити и на телефон 022/610-566 лок:143 

Правни основ

- Закон о матичним књигама  ("Службени гласник РС" број 20/09)
- Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига ("Службени гласник   РС" број 108/09)
- Закон о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ" број 33/97 и 31/01) и ("Службени гласник РС" 
  број  30/10, 18/16)Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Сремска Митровица

www.sremskamitrovica.rs

Свeтoг Димитриja 13

022/610-566

022/610-562

еАнкете