Министарство културе и информисања

Министарство културе и информисања обавља послове државне управе коjи се односе на: развоj и унапређење културе и уметничког стваралаштва; праћење и истраживање у области културе; обезбеђивање материjалне основе за делатности културе; развоj и унапређење књижевног, преводилачког, музичког и сценског стваралаштва, ликовних и примењених уметности и дизаjна, филмског и стваралаштва у области других аудио-визуелних медиjа; заштиту непокретног, покретног и нематериjалног културног наслеђа; библиотечку, издавачку, кинематографску и музичко-сценску делатност; задужбине и фондациjе; систем jавног информисања; праћење спровођења закона у области jавног информисања; праћење рада jавних предузећа и установа у области jавног информисања; праћење делатности страних информативних установа, страних средстава jавног информисања, дописништава и дописника у Републици Србиjи; информисање националних мањина; регистрациjу страних информативних установа и пружање помоћи у раду страним новинарима и дописницима; сарадњу у области заштите културне баштине, културног стваралаштва и информисања на jезику и писму припадника српског народа у региону; оснивање и развоj културно-информативних центара у иностранству; стварање услова за приступ и реализациjу проjеката коjи се финансираjу из средстава претприступних фондова ЕУ, донациjа и других облика развоjне помоћи из надлежности тог министарства, као и друге послове одређене законом.


Назив услуге

Издавање извозних дозвола за покретна културна добра 

Орган задужен за спровођење

Министарство културе и информисања

Опис

Дозволе за трајни извоз или привремено изношење културних добара издаје Mинистарство надлежно за послове културе (члан 118. Закона о културним добрима). Дозволе за извоз добара која уживају претходну заштиту, на основу члана 80. став 2. овог закона, издаје Републички завод за заштиту споменика културе (осим за публикације) и Народна библиотека Србије (за публикације) на основу члана 83. став 3. Дозволе за извоз добара која уживају претходну заштиту за подручје Аутономне покрајине Војводине издаје Покрајински секретаријат за културу у складу са чланом 42. став 1. тачка 15) Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине.

Извоз културних добара и добара која уживају претходну заштиту, односно добара за која се претпоставља да имају својства од посебног значаја за културу, уметност и историју, врши се у складу са Законом о културном добрима, Законом о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине (30.11.2009, “Службени гласник РС”, број 99/09) и прописима донетим на основу тих закона.

Сектор за културно наслеђе Министарствa културе и информисања издаје Решења за привремено изношење културних добара у иностранство по следећој процедури: сопственик jе дужан да Министарству културе и информисања Републике Србиjе достави следећу документациjу:

Захтев за издавање дозволе за привремени извоз, коjи jе заведен, потписан и оверен од стране овлашћеног лица. Захтев треба да садржи назив, врсту, броj културних добара, разлоге изношења културних добара, државу, име града, назив установе у коjоj се културна добра излажу, назив изложбе, термин излагања, период у току кога ће добра бити ван земље.

Оригинални уговор о уступању културних добара на привремено коришћење, коjи jе заведен, потписан и оверен од стране овлашћених лица. Уговор прецизира услове коришћења добара и омогућава да добра буду чувана на начин коjи их обезбеђуjе од било каквих штетних последица. Преведен уговор на српски jезик и оверен од стране судског тумача.

Полиса осигурања.

Списак културних добара - поређаних нумерички, са називом, инвентарским броjевима, поjединачном вредношћу (у еврима) и осталим подацима (катeгориjа културног добра, датовање, техника, димензиjе и аутор). На краjу списка мора бити приказана укупна вредност културних добара (изражена у еврима). Списак доставити у два примерка, заведен, потписан и оверен од стране овлашћеног лица. Ако списак има више страна, сваку страну списка директор мора да парафира и да овери (тако да обухвати део текста).

Записник о стању културних добара пре отпремања у другу државу, заведен, оверен и потписан од стране кустоса збирке коjоj дела припадаjу и надлежног конзерватора. 

У случаjевима када музеj позаjмљуjе добра других установа ради излагања на повременим изложбама у иностранству или из неких других разлога, мораjу бити достављени и уговори склопљени са датим установама о позаjмици добара. У свом захтеву за издавање дозволе за привремени извоз, биће наведени сви корисници чиjа добра музеj позаjмљуjе, а у списку културних добара, биће неведени поред назива и инвертарских броjева и вредности и називи установа тj. музеjа коjима припадаjу та добра.

Ако су у питању културна добра од изузетног значаjа, Музеj jе дужан да: обезбеди полициjску пратњу до граничног прелаза или авиона; достави гарантно писмо државе у коjоjсе културна добра излажу.

Дозвола за привремено изношење културних добара траjе наjвише шест месеци. За продужење дозволе потребно jе доставити захтев са пратећом документациjом (полису и записник о стању културних добара, након поновног извршеног увида у стање добара од стране конзерватора), 15 дана пре истека рока за повратак добара у земљу.
 
Министарство културе неће узимати у обзир захтеве са непотпуном документациjом и захтеве коjи нису достављени на време.
Министарство културе Републике Србиjе по Закону о општем управном поступку, члан. 208. став 1, дужно jе да у року од 30 дана достави решење о привременом извозу културних добара.

Кад истекне рок за враћање културних добара коjи jе наведен у решењу Министарства, Музеj jе дужан да достави Министарству:

Писмено обавештење да су се културна добра вратила у земљу до одређеног датума коjи jе наведен у издатом решењу Министарства;

Записник о њиховом стању после повратка у земљу, коjи jе заведен, оверен и потписан од стране кустоса збирке и надлежног конзерватора. 

Где и како

Министарство културе и информисања, Влајковићева 3, Београд
Група за музејску и археолошку делатност

Контакт особа:
мр Сања Груjичић-Цупаћ
Телефон: 3398-936
Електронска адреса: КонтактМинистарство културе и информисања

http://www.kultura.gov.rs

Влаjковићева 3

011 3398 172

-