Градска општина Чукарица


Назив услуге

Захтев за издавање уверења о физичким деловима објекта

Орган задужен за спровођење

Одељење за грађевинско – комуналне послове

Опис

Издавање извода из техничке документације односно извода о физичкој структури објекта (врста, број, структура и површина физичких јединица у објекту).

Где и како

У захтеву је потребно навести број одобрења за изградњу или скенирати одобрење за изградњу.

Уколико је за објекат издато решење о изградњи закључно са 1970. годином, потребно је прибавити оверене фотокопије следеће документације која се налази у пројекту који се чува у Архиву града Београда (Нови Београд, ул. Палмира Тољатија бр. 1, тел. 2606336). Скениране документе приложите уз захтев а оверене фотокопије прилажете при преузимању уверења. Потребне су оверене копије следеће документације:

- грађевинску и употребну дозволу,

- корице пројекта на којима је печат којим се издаје грађевинска дозвола,

- ситуацију или урбанистичке услове за објекат,

- основу подрума,

- основу приземља,

- основу свих спратова,

- пресек објекта.

Уверење се преузима лично или преко пуномоћника у згради Општине Чукарица, соба 201 у периоду 8-15,30ч уз личне исправе, након пријема обавештења да је предмет обрађен.

Приликом преузимања уверења уплаћује се такса за израду уверења у износу од 274,00 динара (за један стан); односно 767,00 динара (од 2 до 10 станова ); односно 1.536,00 динара (преко 10 станова); за једно гаражно место или пословни простор - локал 253,00 дин а од 2- 10 износ од 701,00 дин; преко 10 гаража или гаражних места или пословних простора-локала 1.465,00 дин; за целокупни пословни простор за пословне зграде, стамбено пословне зграде, привредне објекте, објекте културе спорта и рекреације 2.847,00 дин, сходно одредбама . Одлуке о локлним административним таксама ( „Сл. Лист града Београда“, бр.50/14, 77/14, 17/15, 61/15, 96/16, 67/17 и 85/18)

Телефон за информације: 3052-453, 3052-228, 3052-233, 3052-242, 3052-243. 

Правни основ

Закон о општем управном поступку („Сл. Лист СРЈ“ број 33/97, 31/01)Градска општина Чукарица

www.cukarica.rs

Шумадијски трг 2

+381 (11) 30 52 100

-

еАнкете