Град Сремска Митровица

Захтев за приступ информацији од јавног значаја
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за приступ информацији од јавног значаја

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКE УПРАВE
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ТРГ СВЕТОГ ДИМИТРИЈА 13,  22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Надзорни орган

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Опис

Информација од јавног значаја јесте информација којом располаже орган јавне власти, настала у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна.

Где и како

Захтев за приступ информацији од јавног значаја може се поднети надлежном органу управе:
-  Користећи еУслуге овога Портала - уз отворени налог или поседовање електронског сертификата;
-  Преко сајта Града Сремска Митровица - избором еУправа - електронске услуге;
-  Образац захтева можете и сами одштампати, попунити и послати поштом или предати лично на шалтерима 
    Услужног центра Градске управе.

Напомена:
Увид у документ са траженом информацијом је бесплатан. Уколико Управа изради копију документа, тражилац има обавезу да, према трошковнику који прописује Влада а који је објављен у Уредби о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног значаја ("Службени гласник РС", бр. 8/2006), плати накнаду нужних трошкова израде копије, и то:
- страна формата А4 наплаћује се 3,00 динара; 
- страна формата А3 наплаћује се 6,00 динара;
   Документ у електронском запису:
- дискета-20,00 динара,
- CD-35,00 динара,
- DVD-40,00 динара;
- документ на аудио касети-150,00 динара;
- документ на аудио-видео касети-300,00 динара и
- претварање једне стране документа из физичког у електронски облик-30,00 динара.

За експедицију копије документа, трошкови се обрачунавају према редовним износима у ЈП ПТТ Србије.

Износ укупних трошкова израде копије докумената по вашем захтеву се уплаћује на жиро-рачун Буџета Републике 
Србије бр. 840-742328-843-30, с позивом на број 97 – ознака шифре општине/града где се налази орган власти (из Правилника о условима и начину вођења рачуна – „Сл.гласник РС“, 20/07... 40/10). 

Од обавезе плаћања накнаде ослобођени су:
 -  новинари, када копију документа захтевају ради обављања свог позива,
 -  удружења за заштиту људских права, када копију документа захтевају ради остваривања циљева удружења и
 -  сва лица када се тражена информација односи на угрожавање,односно заштиту здравља становништва и животне средине.

Детаљније информације можете добити на телефон:  610-566, лок:100(108), или путем е-mail:
eouc@sremskamitrovica.org.rs

Правна подлога

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник Републике Србије" бр.120/04, 54/07, 104/09  и  36/10)Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Сремска Митровица

www.sremskamitrovica.rs

Свeтoг Димитриja 13

022/610-566

022/610-562

еАнкете