eUprava(otvori) (zatvori)

Dobro došli na Portal eUprava Republike Srbije!

Na ovoj strani možete brzo i jednostavno pristupiti najvažnijim sadržajima Portala, kao što su elektronske usluge, najnovije vesti, najčešće postavljana pitanja itd. Elektronske usluge možete pretraživati po više kriterijuma – prema životnoj situaciji, početnom slovu, kao i prema nadležnom organu koji je zadužen za sprovođenje usluge.

Preporučujemo da se registrujete na strani Registracija (klikom na link Registracija koji se nalazi u gornjem desnom uglu), kako bi mogli da iskoristite dodatne sadržaje i mogućnosti dostupne samo registrovanim korisnicima.

Izvršavanje nekih elektronskih usluga dostupno je samo korisnicima prijavljenim putem elektronskog sertifikata, u zavisnosti od potrebnog stepena autentifikacije koji zahteva organ državne uprave koji pruža uslugu. Na strani Tehnički uslovi možete se upoznati sa tehničkim preduslovima za izvršavanje elektronskih usluga na Portalu koje zahtevaju korišćenje elektronskog sertifikata.najnovije vesti

Prijava boravišta stranaca na klik preko Portala eUprava

5.11.2018 7:00:00

Prijava boravišta stranaca na klik preko Portala eUpravaPrijava boravišta stranaca koji dolaze u Srbiju od sada je omogućeno elektronski, bez odlaska na šalter MUP-a zahvaljujući potpuno elektronskoj usluzi Ministarstva unutrašnjih poslova „Prijava boravišta stranca” i to putem Portala eUprava. Elektronska usluga „Prijava boravišta stranca” omogućava fizičkim licima kod kojih stranci dolaze u posetu da izvrše prijavu boravišta stranca u bilo kom trenutku, bez odlaska na šalter MUP-a putem Portala eUprava.

Objava otpočinjanja rada na dokumentu javne politike

2.11.2018 10:00:00

U skladu sa članom 10. Zakona o Ministarstvima („Službeni glasnik RS“, broj 44/2014, 14/2015, 54/2015, 96/2015 – dr. zakon i 62/2017) i članom 32. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 30/2018) Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavljuje otpočinjanje rada na izradi Programa razvoja elektronske uprave 2019-2021 (u daljem tekstu: Program). Imajući u vidu da je reforma javne uprave trajan proces, koji obuhvata više reformskih oblasti odnosno posebnih ciljeva, od kojih najznačajnije mesto zauzima razvoj elektronske uprave, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave donelo je odluku da otpočne rad na izradi strateškog dokumenta koji će u periodu 2019-2021 godine obezbediti efikasnu koordinaciju i upravljanje projektima i previđenim merama u oblasti razvoja elektronske uprave, sve u cilju unapređenja kvaliteta javnih usluga u Republici Srbiji.

Sve vesti