Општина Владимирци


Назив услуге

Издавање извода из матичне књиге рођених (МКР)

Орган задужен за спровођење

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
МАТИЧНА СЛУЖБА

Опис

Матичне књиге су јавне исправе о личним стањима грађана у које се уписују чињенице о рођењу, браку и смрти и друге чињенице предвиђене законом, као и промене у вези са овим чињеницама. Стога се о личним стањима грађана воде матична књига рођених, матична књига венчаних и матична књига умрлих.

Где и како

Захтев за издавање извода из матичне књиге рођених (на домаћем или међународном обрасцу) подноси заинтересовано лице надлежном органу управе по месту вођења матичне књиге у којој је извршен упис чињенице рођења.

Образац захтева подноси се матичару општинске управе Владимирци. Уз уредно попуњен образац захтева неопходно је приложити доказ о уплаћеној Републичкој административној такси у износу од 360,00 динара за изводе на домаћем обрасцу, односно 580,00 динара на међународном обрасцу, и доказ о уплаћеној Накнади за услуге Општинске управе Владимирци у износу од 290,00 динара на домаћем обрасцу, односно 850,00 динара на међународном обрасцу.

Све ближе информације могу се добити на телефон Матичне службе 015/514-705, e-маил: maticar@vladimirci.org.rs

Напомена: Приликом сваке испоруке плаћа се накнада за поштанске услуге.

Такса се не плаћа у случајевима из члана 19. Закона о републичким административним таксама

Правна подлога

Закон о матичним књигама ("Службени гласник РС" број 20/2009. од 19.03.2009. године)
Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига ("Службени гласник РС" број 108/2009. од 25.12.2009. године)Општина Владимирци

www.vladimirci.org.rs

- -

0000000

-

еАнкете