Републичка агенција за мирно решавање радних спорова

Дeлокруг Агeнцијe утврђeн јe у члану 8 Закона о мирном рeшавању радних спорова. Агeнција обавља стручнe пословe који сe односe на: мирно рeшавањe колeктивних и индивидуалних спорова; избор миритeља и арбитара; вођeњe Имeника миритeља и арбитара; стручно усавршавањe миритeља и арбитара; одлучивањe о изузeћу миритeља и арбитара; eвидeнцију о поступцима мирног рeшавања радних спорова; другe пословe одрeђeнe законом.

Мирно решавање индивидуалних радних спорова
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Решавање индивидуалнихх радних спорова 

Орган задужен за спровођење

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова

Опис

Индивидуалним радним спором сматра се спор поводом:
- дискриминације
 
- злостављања на раду
- отказа уговора о раду
 
- уговарања и исплате минималне зараде
- накнада трошкова за исхрану у току рада
- накнада трошкова за долазак и одлазак са рада
- исплата јубиларне награде
- исплата регреса за коришћење годишњег одмора.

Где и како

Поступак се покреће подношењем предлога у форми обрасца писменим путем на адресу:

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова
Ул. Омладинских бригада 1
11000 Београд

Поступак је добровољан (тражи се сагласност друге стране) и бесплатан, завршава се у року од 30 дана од дана одређивања арбитра. О предмету спора одлучује арбитар који није запослен у Агенцији, већ га стране бирају споразумом са листе арбитара Решење арбитра  је коначно, правноснажно и извршно и у потпуности замењује судску пресуду, те се не сме водити судски спор по истом предмету спора.Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова

http://www.ramrrs.gov.rs

Македонска 4

+ 381 11 / 313-14-16

+ 381 11 / 313-14-18

еАнкете