Предшколска установа "Вера Гуцуња" Сомбор


ВАЖНО

ПРИЈАВА ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ НИЈЕ МОГУЋА:

ЗА САМОХРАНЕ РОДИТЕЉЕ, ОСИМ ЗА САМОХРАНОГ РОДИТЕЉА КАДА ЈЕ ДРУГИ РОДИТЕЉ НЕПОЗНАТ; ЗА РОДИТЕЉЕ КОЈИ НИСУ ДРЖАВЉАНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ; ЗА ДЕЦУ ЖРТАВА НАСИЉА У ПОРОДИЦИ; ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У ПСИХОФИЗИЧКОМ РАЗВОЈУ; ДЕЦУ ИЗ ПОРОДИЦА КОЈЕ КОРИСТЕ НЕКИ ОБЛИК СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ; ДЕЦУ ИЗ ПОРОДИЦЕ У КОЈОЈ ЈЕ ДЕТЕ ТЕШКО ОБОЛЕЛО ИЛИ ИМА СМЕТЊЕ У ПСИХОФИЗИЧКОМ РАЗВОЈУ; ЗА ДЕЦУ ТЕШКО ОБОЛЕЛИХ РОДИТЕЉА; ЗА ДЕЦУ ЧИЈИ СУ РОДИТЕЉИ РАТНИ ВОЈНИ ИНВАЛИДИ ИЛИ ИМАЈУ СТАТУС РАСЕЉЕНОГ ИЛИ ПРОГНАНОГ ЛИЦА; ДЕЦА ПРЕДЛОЖЕНА ОД СТРАНЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД; ДЕЦА ИЗ СРЕДИНА У КОЈИМА ЈЕ УСЛЕД ПОРОДИЧНИХ И ДРУГИХ ЖИВОТНИХ ОКОЛНОСТИ УГРОЖЕНО ЗДРАВЉЕ,БЕЗБЕДНОСТ И РАЗВОЈ.ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НИЈЕ У МОГУЋНОСТИ ДА ПРИХВАТИ ПРИЈАВУ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ ЈЕР ЈЕ НЕОПХОДНО ДОСТАВИТИ ДОКУМЕНТАЦИЈУ КОЈОМ СЕ ДОКАЗУЈЕ НАВЕДЕНО.

Назив услуге

Упис деце у Предшколску установу „Вера Гуцуња“, Сомбор

Датум објављивања/ажурирања

06.05.2019.године 

Орган задужен за спровођење

Предшколска установа „Вера Гуцуња“, Сомбор

Адреса: Спортска бб
Телефон  025 444 070
Адреса електронске поште vrtic2@mts.rs

Надзорни орган

Градска управа Сомбор   

Опис

Предшколска установа расписује Конкурс за упис деце у вртић за  радну 2019/2020. годину. Конкурс се објављује у мају месецу 2019. године.

У Предшколску установу може да се упише дете на захтев родитеља, односно другог законског заступника:

-      деца узраста од 1 до 3 године (јасле);

-      деца узраста од 3-6,5 година целодневни боравак

-      деца узраста од 3-6,5 година полудневни боравак

-      деца узраста од 5,5-6,5 година (припремни предшколски програм-полудневни);

Где и како

Пријава на Конкурс за упис деце подноси се Предшколској установи:

1.     Пријава за упис путем електронске услуге.

Пријава за упис детета у Предшколску установу може се поднети електронским путем на националном Порталу еУправа Републике Србије  (www.euprava.gov.rs).

За овако поднете пријаве систем аутоматски прибавља податке из Матичне књиге рођених и Централног регистра обавезног социјалног осигурања, тако да  родитељи не прибављају ова документа. Додатно, родитељ доставља лекарско уверење детета и своју личну карту на увид у време непосредног уписа у вртићу, Спортска бб, у периоду од 6. до 17.маја у временском интервалу од 12,00 до 14,00 часова сваког радног дана, а средом и у поподневним сатима, од 15,00 до 18,00 часова.

 2.     Пријава за упис непосредно у стручној служби Предшколске установе

У стручној служби Предшколске установе, у периоду о 6.маја до 17.маја 2019. године, и то сваког радног дана у периоду од 12,00-14,00 часова, а средом у периоду од 15,00-18,00 часова. 

Поступак обраде Пријава које су поднете преко Портала еУправа

Уколико је електронска пријава за упис детета у вртић исправно попуњена, родитељ ће добити потврдну поруку путем поруке на Порталу. Резултати Конкурса биће објављени дана 3. јуна 2019. године на Веб сајту вртића http://www.veragucunja.co.rs/  

Корисни линкови

http://www.veragucunja.co.rs/ 

Правни основ

Члан 17.Закона о основама система образовања и васпитања (,,Службени гласник РС”, број 88/17);

Чл. 13-14.Закона о предшколском васпитању и образовању (,,Службени гласник РС”, бр. 18/10 и 101/17);

Правилник о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу („Службени гласник РС”, број 44/11);

Статут Предшколске установе Предшколска установа "Вера Гуцуња" Сомбор

-

Венац војводе Петра Бојовића 3

0000

-