Град Сремска Митровица

Конкурс за финансирање програма од јавног интереса које удружења грађана реализују у области социјалне заштите


Назив услуге

 Конкурс за финансирање програма  од јавног интереса  које удружења грађана реализују у области социјалне заштите 

Датум објављивања (последњег ажурирања)

 27.3.2019. године

Орган задужен за спровођење

Градска управа за здравствену и социјалну заштиту
Града Сремска Митровица
Светог Димитрија 13

Опис

На Конкурс за финансирање програма  од јавног интереса  које удружења грађана реализују у области социјалне заштите  може да конкурише Удружење грађана:

које има седиште на територији Града Сремска Митровица и
- које регистровану делатност обавља на територији Града Сремска Митровица (изузев међуопштинских организација
  особа са инвалидитетом, које окупљају и чланове са  подручја Града Сремска Митровица).

Подносилац пријаве мора да испуни критеријуме утврђене Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса  која реализују удружења ("Службени гласник РС" бр. 16/18).

Приликом доделе дотација,  предност ће имати удружења грађана која испуњавају и следеће критеријуме:

-      да пројекти којим конкуришу, за циљ имају подстицај и развој нових, или унапређење квалитета постојећих услуга социјалне заштите (  15 бодова),
заштиту права најугроженијих категорија становништва, помоћ маргинализованим групама (  10 бодова) или
побољшање услова рада удружења - набавка опреме, финансирање  сталних  трошкова  за време реализације пројекта – (5 бодова),

-      да су квалификације и референце пројектног тима усклађене са предложеним пројектом  односно да имају капацитет носиоца пројекта ( до 10 бодова),

-         да су јасно формулисани циљеви пројекта (до 10 бодова)

-         да имају разрађен и изводљив план реализације пројекта (до 10 бодова)

-         да су планиране активности усклађене са циљевима пројекта и циљном групом  (до 15 бодова),

-         да имају прецизно и детаљно приказан наративни буџет  (до 15 бодова),

-         да имају реалан и оправдан буџет, у односу на планиране активности  (до 15 бодова),

-     да је удружење директно одговорно за припрему и реализацију програма ( 10 бодова).

Одлуком о буџету Града Сремска Митровица за 2019. Годину („Службени лист Града Сремска Митровица“ бр. 14/2018) за ове намене планирана су средства у износу од 5.000.000,00 ( петмилионадинара) динара, на позицији - 86 - дотације невладиним организацијама из области социјалне заштите.

Средства се додељују за програме од јавног интереса који ће бити реализовани од 1.1.2019. године до  15. 12.2019. године.

Где и како

 Оверена и одштампана пријава обавезне конкурсне документације:

1. Oбразац пријаве на конкурс,
2. Попуњен образац предлога пројекта (програма),
3. Попуњен образац буџета пројекта,
4. Попуњен образац наративног буџета,
5. Списак чланова удружења са именом, презименом и пребивалиштем;
6. Програм рада и финансијски план удружења за 2019. годину.

и електронска верзија конкурсне документације, доставља се у затвореној коверти са назнаком "Конкурс за доделу  средстава удружењима грађана за финансирање програма од јавног интереса у области социјалне заштите - НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ЗАВРШЕТКА КОНКУРСА",  путем  поште (препоручено), или лично, на шалтеру бр. 6 Услужног центра  Градске управе Сремска Митровица.

Рок за подношење пријаве и предлога програма је 15 дана од дана објављивања конкурса.

 ТАКСА:
Прималац:  Градска управа за буџет и ЛЕР Града Сремска Митровица
Износ: 200 динара
Број рачуна: 840 – 742241843- 03 позив на број: 97 75 234

Доказ о уплаћеној такси прилаже се уз пријаву.
Нетаксиране пријаве неће се разматрати.

Правни основ

Закон о удружењима  ( "Сл. гласник РС "  бр 51/09,  99/11- др. закони и 44/18- др. закон), Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења ("Сл. гласник РС" бр. 16/18), Одлука о буџету града Сремска Митровица за 2019. годину  ("Сл. лист града Сремска Митровица" бр 14/18). 

Корисни линкови

Град Сремска МитровицаКоментари

Град Сремска Митровица

www.sremskamitrovica.rs

Свeтoг Димитриja 13

022/610-566

022/610-562

еАнкете