Grad Sremska Mitrovica

Konkurs za dodelu sredstava za prevoz studenata - Grad Sremska Mitrovica


Naziv usluge

Konkurs za dodelu sredstava za prevoz studenata - Grad Sremska Mitrovica

Datum objavljivanja (poslednjeg ažuriranja)

10.10.2018  (20.11.2018)

Organ zadužen za sprovođenje

GRADSKA UPRAVA ZA OBRAZOVANjE, KULTURU I SPORT

GRAD SREMSKA MITROVICA

TRG SVETOG DIMITRIJA 13,  22000 SREMSKA MITROVICA

Opis

OSNOVNI USLOVI KOJE KANDIDATI TREBA DA ISPUNjAVAJU:

- da svakodnevno putuju na relaciji Sremska Mitrovica – Univerzitetski centar (na teritoriji Republike
  Srbije),
- da imaju državljanstvo RS,
- da imaju prebivalište na teritoriji grada Sremska Mitrovica,
- da imaju status studenta koji se finansira iz budžeta,
- da imaju status samofinansirajućeg studenta koji nije obnovio ni jednu godinu studiranja,
- da nisu korisnici usluga studentskih domova, stipendija, kredita i drugih oblika materijalne podrške.

Gde i kako

       POTREBNA DOKUMENTA:

- Obrazac prijave (nalazi se na sajtu grada www.sremskamitrovica.rs u delu KONKURSI  i na Portalu
  eUprave RS  https://www.euprava.gov.rs),
- Uverenje ( ili overena fotokopija) o  državljanstvu RS (pribavlja organ po službenoj dužnosti),
- Dokaz o prebivalištu na teritoriji grada Sremska Mitrovica, ( fotokopija ili očitana lična
  karta),
- Potvrda fakulteta da pohađaju osnovne akademske studije na teret budžeta RS, a prvi put su upisani u 
  školsku 2018/2019. godinu,
- Potvrda fakulteta za samofinansirajuće studente da nije obnovio ni jednu godinu studiranja,
- Izjava (lična izjava overena kod javnog beležnika) da nisu korisnici, stipendija, kredita i drugih 
  oblika materijalne podrške,
- Uverenje Centra studentskih domova da nisu korisnici usluga studentskih domova,
- Izjava da svakodnevno putuju na relaciji Sremska Mitrovica  – Univerzitetski  centar na teritoriji
  Republike Srbije.

Rok za prijavljivanje na konkurs je od 10. do 25. oktobra 2018. godine.

Prijavu, na predviđenom obrascu, sa pratećom dokumentacijom student dostavlja, u gore navedenom roku, lično ili putem pošte, na sledeću adresu: Gradska uprava za obrazovanje, kulturu i sport, Svetog Dimitrija br. 13, 22000 Sremska Mitrovica, sa naznakom „Javni Konkurs za dodelu sredstava za prevoz studenata“

Dodatne informacije u vezi javnog Konkursa mogu se dobiti lično, u zgradi Gradske uprave kancelarija br. 23.

Pravni osnov

Odluka o gradskim upravama („Službeni list Grada Sremska Mitrovica“, br. 2/2018),
Odluka o budžetu Grada Sremska Mitrovica za 2018. godinu („Službeni list Grada Sremska Mitrovica“, br. 18/2017 i 7/2018),
Rešenje o raspisivanju javnog konkursa za dodelu sredstava iz budžeta za prevoz studenata br.451-51/2018-IX od 05.10.2018. godine.

Korisni linkovi

Grad Sremska Mitrovica Komentari

Grad Sremska Mitrovica

www.sremskamitrovica.rs

Svetog Dimitrija 13

022/610-566

022/610-562

eAnkete