Град Сремска Митровица

Кoнкурс за доделу студентских стипендија - Град Сремска Митровица


Назив услуге

Кoнкурс за доделу студентских стипендија - Град Сремска Митровица 

Датум објављивања (последњег ажурирања)

10.10.2018 (12.11.2018)

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ТРГ СВЕТОГ ДИМИТРИЈА 13,  22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Опис

Конкурс за доделу стипендија студентима који похађају факултете и високе школе чији је оснивач Република Србија расписује  начелник Градске управе за образовање, културу и спорт, а право да конкуришу за студентску стипендију имају:

  - Студенти од друге до пете (односно шесте)[1] године основних академских и мастер студија који су први пут уписани у школску 2018/2019. годину, начин финансирања-буџет,  из свих студијских области.

  - Студенти од друге до пете године основних и специјалистичких струковних студија Високих техничких и машинских школа односно школа електротехнике и рачунара који су први пут уписани у школску 2018/2019. годину, начин финансирања-буџет, из следећих студијских модула и програма:

Основне струковне студије – први ниво:
  - Машинство
  - Машинско инжењерство
  - Производно машинство и рачунарске технологије
  - Електротехника
  - Информационе технологије
  - Електронско пословање
  - Аутоматика
  - Аутоматика и системи управљања возилима
  - Електроника
  - Електроника и телекомуникације
  - Инжењерски менаџмент

Специјалистичке струковне студије – други ниво:
  - Машинство
  - Електроника
  - Мехатроника
  - Технологије
  - Инжењерски менаџмент

Поред горе наведених услова студенти морају испунити и следеће услове:

  - да су држављани Републике Србије или да имају статус избеглице,
  - да имају пребивалиште на територији града Сремска Митровица у трајању од најмање 6 (шест) месеци, или
    боравиште у истом трајању - за лица која имају статус избеглице,
  - да до краја текуће календарске године нису навршили 26 година живота,
  - да су уписали било коју годину основних или мастер студија, односно основних струковних или специјалистичких
    струковних студија изузев прве у школској 2018/2019. години,
  - да је просечна оцена најмање 9,50 - за све претходне године основних академских, студија, а за мастер студије
    обједињене све претходне  године основних студија,
  - да је просечна оцена најмање 9,50 - за све претходне године основних струковних студија, а за специјалистичке
    студије обједињене све претходне године основних струковних студија,
  - да су до затварања расписаног Конкурса положили све испите из претходно уписаних година.

По истеку Конкурса, захтев са доказима се обрађује, а коначну ранг-листу градска управа објављује на интернет страници града Сремска Митровица, огласној табли града и на националном Порталу еУправа.


[1] за факултете чије студије трају шест година

Где и како

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:

- образац пријаве (налази се на сајту града www.sremskamitrovica.rs у делу КОНКУРСИ  и на националном
  Порталу еУправа https://www.euprava.gov.rs/
- кратка биографија (обавезно адреса и контакт телефон),
- потврда о упису у школску 2018/2019. годину студија,
- потврда факултета о положеним испитима и  просечној оцени студирања,
- уверење о држављанству (прибавља орган по службеној дужности),
- очитана лична карта, односно документ којим се доказује статус избеглице,
- потврда из банке о текућем рачуну студента или фотокопиау картице текућег рачуна.

Рок за пријављивање на конкурс је од 10. до 25. октобра 2018. године.

Конкурсна документација достављена по истеку наведеног рока неће бити разматрана.

Пријаву, на предвиђеном обрасцу, са пратећом документацијом студент доставља, у горе наведеном року, лично или путем поште, на следећу адресу: Градска управа за образовање, културу и спорт, Светог Димитрија бр. 13, 22000 Сремска Митровица, са назнаком „Јавни Конкурс за доделу студентских стипендија“

Додатне информације у вези јавног Конкурса могу се добити лично, у згради Градске управе канцеларија бр. 19.

Правни основ

Одлука о градским управама („Службени лист Града Сремска Митровица“, бр. 2/2018),
Одлука о буџету Града Сремска Митровица за 2018. годину („Службени лист Града Сремска Митровица“, бр. 18/2017 и 7/2018),
Програм коришћења средстава из буџета за доделу студентских стипендија бр. 451-45/2018-III

Корисни линкови

Град Сремска МитровицаКоментари

Град Сремска Митровица

www.sremskamitrovica.rs

Свeтoг Димитриja 13

022/610-566

022/610-562

еАнкете