Град Шабац

Потврда да катастарска парцела у јавној својини која се припаја суседној парцели не испуњава услове за посебну грађевинску парцелу - за грађане - ГРАД ШАБАЦ
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Потврда да катастарска парцела у јавној својини која се припаја суседној парцели не испуњава услове за посебну грађевинску парцелу, као и да је мање површине од парцеле којој се припаја - за грађане - ГРАД ШАБАЦ

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ

Правни основ

Закон о планирању и изградњи ( " Сл. гласник РС '' бр.72/09/, 81/09 испр., 64/10- одлука УС, 24/11, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС,132/2014 и 145/2014 ).

Опис

На основу чл. 78 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања надлежни орган издаје потврду да катастарска парцела у јавној својини која се припаја суседној парцели не испуњава услове за посебну грађевинску парцелу, као и да је мање површине од парцеле којој се припаја

Где и како

Захтев за издавање потврде може се поднети  надлежном органу управе:
- Користећи еУслуге овога Портала - уз отворени налог или  поседовање електронског сертификата;
- Преко сајта Града Шапца www.sabac.rs – избором еУправа - електронске услуге;
- Образац захтева може се одштампати, попунити и предати лично на Јединственом шалтеру Градске управе града Шапца или послати поштом на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6

Уз попуњени образац захтева, неопходно је приложити:
1.елаборат геодетских радова
2. Доказ о уплаћеној Локалној административној такси,
на рачун  примаоца  840-742241843-03, бр.модела 97, позив.на број 92-099
Сврха : уплата локалне административне таксе
Прималац : буџет Града Шапца
Износ од  300,00 дин. на захтев и 300,00 дин. за издавање уверења.

Детаљније  информације су на самом обрасцу захтева, а могу се добити и на телефон: 015/345-263 и 345-264 или на e-mail:urbanizam@sabac.org.

Напомена:Такса се не плаћа у случајевима из члана 16.Одлуке о локалним административним таксама.

Корисни линкови

Град Шабац 

Оригинални обрасциИзвршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете