Град Шабац

Потврда о грађевинској/употребној дозволи - за грађане - ГРАД ШАБАЦ
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Потврда о грађевинској/употребној дозволи - за грађане - ГРАД ШАБАЦ

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ

Правни основ

Закон о општем управном поступку (“ Службени гласник РС ”, бр.33/97,31/01 и 30/10).

Опис

Потврда о грађевинској/употребној дозволи се издаје ради укњижбе објекта у РГЗ служба за катастар непокретности Шабац.Потврда се издаје на захтев инвеститора.

Где и како

Захтев за издавање потврде о грађевинској/употребној дозволи може се поднети  надлежном органу управе:
- Користећи еУслуге овога Портала - уз отворени налог или  поседовање електронског сертификата;
- Преко сајта Града Шапца www.sabac.rs – избором еУправа - електронске услуге;
- Образац захтева може се одштампати, попунити и предати лично на Јединственом шалтеру Градске управе града Шапца или послати поштом на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 

Уз попуњени образац захтева, неопходно је приложити:                                                                                                     
1.Доказ о уплаћеној Републичкој административној такси,
на рачун  примаоца  840-742221843-57, бр.модела 97, позив.на број 92-099
Сврха : Републичка административна такса
Прималац : Буџет Републике Србије
Износ од  310,00 дин. на захтев и 310,00 дин. за издавање потврде.

Детаљније  информације су на самом обрасцу захтева, а могу се добити и на телефон: 015/350 - 816 или на e-mail:urbanizam@sabac.org.

Напомена:Такса се не плаћа у случајевима из члана 16.Одлуке о локалним административним таксама.

Корисни линкови

Град Шабац


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете