Град Шабац

Oтпис плаћања пореског дуговања - физичка лица/предузетници - ГРАД ШАБАЦ
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Oтпис плаћања пореског дуговања - физичка лица/предузетници - ГРАД ШАБАЦ

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА
ОДЕЉЕЊЕ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

Правни основ

Закон о порезима на имовину
Закон о пореском поступку и пореској администрацији

Опис

Захтев за отпис плаћања дугованог пореза по основу локалних јавних прихода подноси грађанин, предузетник или правно лице  органу јединице локалне самоуправе надлежном за утврђивање, наплату и контролу  изворних  јавних прихода, односно локалној пореској администрацији у случају неоснованог задужења као и у другим ситуацијама предвиђеним законом.

Где и како

За отпис плаћања пореског дуговања потребно је поднети:
- захтев за отпис дуговања
- уговор о купопродаји – копија/решење о наслеђивању
- доказ о уплати локалне административне таксе

Место и начин подношења захтева:
- Градска управа града Шапца, Господар Јевремова бр. 6, лично предајом захтева на Јединственом шалтеру или путем поште;
- Преко портала Е-управа, уз отворени налог или поседовање електронског сертификатa

Начин достављања решења о oтпису плаћања пореског дуговања:
- лично, код овлашћеног службеног лица,
- поштом, на адресу остављену у поднетом захтеву,
- електронски, на е-mail aдресу остављену у захтеву
- путем портала Е-управа 

Радно време са обвезницима:
лично: понедељак - петак: 07:30 - 15:30 часова
телефоном: понедељак - петак: 07:30 - 15:30 часова
број телефона: 015/364-157


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете