Град Шабац

Издавање извода из матичних књига (рођених, венчаних, умрлих) - ГРАД ШАБАЦ
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Издавање извода из матичних књига (рођених, венчаних, умрлих) - ГРАД ШАБАЦ

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
ОДСЕК ЗА УПРАВУ И ГРАЂАНСКА СТАЊА
- МАТИЧАР -

Правни основ

Закон о матичним књигама

Опис

Изводи из матичних књига (рођених, венчаних и умрлих) су јавне исправе које садрже податке о личном имену, датуму и месту рођења одређеног лица, са подацима о родитељима, брачном статусу, за преминула лица податке о времену и месту смрти, као и друге податке и променеме које се тичу личног стања грађана.
Изводи се издају на захтев грађана или по службеној дужности за потребе вођења управног поступка.

Где и како

Захтев за издавање извода из матичних књига може се поднети  надлежном органу управе:
- Користећи еУслуге овога Портала - уз отворени налог или  поседовање електронског сертификата;
- Преко сајта Града Шапца www.sabac.rs – избором Услуге - Наручите изводе;
- Образац захтева може се одштампати, попунити и предати лично у Матичној служби Градске управе града Шапца или послати поштом на адресу: Матична служба, Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6.

Уз попуњени образац захтева, неопходно је приложити доказе о уплати.

1.Доказ о уплаћеној Републичкој административној такси,
на рачун примаоца  840-742221843-57,  бр.модела 97,  позив на број 97 92-099
Сврха: уплата републичке административне таксе
Прималац: буџет Републике Србије
Износ: - 440,00 динара за извод на домаћем обрасцу; 
            - 740,00 динара за извод на међународном обрасцу;

Ближе информације могу се добити и на телефон 015/364-110, 015/364-111, 015/364-112 или на e-mail: maticnasluzbasabac@gmail.com

На основу члана 19. Закона о републичким административним таксама од обавезног плаћања Републичке административне таксе ослобођене су странке које извод из матичних књига, уверења из матичних књига и књиге држављана користе за потребе: у поступцима који се воде по службеној дужности,  у поступку за исправљање грешака у решењима и сл. евиденцијама, за пријаве за упис у матичне књиге, за остваривање права из обавезног социјалног осигурања, социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата, у поступку остваривања права жртава породичног насиља, у вези са предшколским и школским васпитањем и образовањем, образовањем студената, стручним усавршавањем тј.преквалификацијом, у поступку за заснивање радног односа и остваривања права по том основу.

Потребна документа за остваривање права

Лична карта на увид


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете