Министарство спољних послова

Министарство спољних послова обавља послове државне управе који се односе  на:  спољну  политику  и  одржавање  односа  Републике  Србије  с  другим  државама, међународним  организацијама  и  институцијама;  праћење  међународних  односа  и  билатералне сарадње с другим државама и њихов развој; учествовање у закључивању, ратификовању  и  примени  међународних  уговора,  према  закону  којим  се  уређује  закључивање међународних уговора и према делокругу министарстава који је одређен  Законом  о  министарствима;  заштиту  права  и  интереса  Републике  Србије  и  њених  држављана и правних лица у иностранству; обавештавање стране јавности о политици  Републике  Србије;  информисање  исељеника,  лица  српског  порекла  и  држављана  Републике  Србије  у  иностранству  о  политици  Републике  Србије;  праћење  делатности  страних средстава јавног информисања која се односи на Републику Србију;  припрему  учешћа  представника  Републике  Србије  на  међународним  конференцијама  или  преговорима за закључивање међународних уговора;  послове  везане  за  акредитоване  званичне представнике држава и међународних организација;  прикупљање,  чување  и  објављивање  документације  о  спољној  политици  Републике  Србије,  као  и  друге  послове  који  су  одређени  законом  којим  се  уређују  спољни  послови  и  другим  законима.

Јавни конкурс за пријем 11 приправника за рад на дипломатско-конзуларним пословима


Назив услуге

Јавни конкурс за пријем 11 приправника за рад на дипломатско-конзуларним пословима

Датум објављивања

31.12.2018.

Текст огласа

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА

 

На основу чл. 54. и 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члан 41. став 2. Закона о спољним пословима („Службени гласник РС“, бр. 16/07, 126/07 - испр. и 41/09), члана 17. став 1, члана 18. став 2, члана 20. ст. 1. и 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-10437/2018 од 30. новембра 2018. године, Министарство спољних послова оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем 11 приправника за рад на дипломатско-конзуларним пословима

 За учешће на конкурсу може да се пријави кандидат који испуњава следеће услове:

 Општи услови:

- држављанство Републике Србије;

- да је учесник конкурса пунолетан;

- да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;

- да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Посебни услови:

- стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету;

- информисаност из области спољне политике, међународних односа, међународног права и система државне управе Републике Србије;

- знање једног од званичних језика Уједињених нација (енглески, француски, шпанскируски, кинески, арапски) на нивоу B2 (Vantage: напредни ниво);

- познавање основних програма за рад на персоналном рачунару;

- задовољавајуће психофизичке способности и психичка стабилност, као и вештина комуникације.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

- потписана пријава (наведену пријаву је могуће преузети на web страници Министарства спољних послова www.mfa.rs, у делу „Јавни конкурс за пријем приправника“);

- биографија (са фотографијом, адресом становања, e-mail адресом, бројем телефона);

- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;

- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;

- оригинал или оверена фотокопија дипломе или уверења основних академских студија;

- уверење о подацима о осигурању (стажу осигурања) које издаје Републички фонд пензијског и инвалидског осигурања;

- кандидати који у горе наведеном уверењу имају евидентиран стаж осигурања неопходно је да доставе све доказе односно потврде, решења и друге акте из којих се види са којим степеном стручне спреме и у којем периоду су стекли радни стаж;

- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње (документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених).

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.

За све кандидате који испуњавају услове конкурса предвиђена је провера:

-знања из области спољне политике, међународних односа, међународног права и система државне управе Републике Србије писмено (тест опште информисаности и есеј), као и усмено;

-познавања jeдног од наведених страних језика (писмено и усмено);

-психолошка процена кандидата - путем стандардизованих тестова;

-ознавање основних програма за рад на персоналном рачунару - практичним радом на рачунару;

-вештина комуникације (усмено).

Провере знања и вештина обавиће се почев од 23. фебруара 2019. године. Кандидати ће бити обавештени о датуму, месту и времену на контакте које наведу у својим пријавама (бројеве телефона или адресе или e-mail адресе).

За све кандидате који су ушли у ужи избор биће организован здравствени преглед и безбедносна провера.

Свака фаза наведених провера је елиминаторног карактера.

Место рада: Београд, Кнеза Милоша 24-26.

Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

 Пријаве слати на следећу адресу:

Министарство спољних послова Републике Србије
Одељење за персоналне и правне послове
11000 Београд, Кнеза Милоша 24-26
са назнаком „За јавни конкурс за пријем приправника“.

Лица која су задужена за давање обавештења: Сања Стојанац, телефон: 066/806-6181 и Радмила Бошковић, телефон 066/806-6182 од 10,00 до 13,00 часова.

НАПОМЕНЕ:

Радни однос се заснива у статусу приправника* на одређено време у трајању од једне године, ради оспособљавања за рад на дипломатско-конзуларним пословима.

*Приправник - Законом о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), између осталог, прописано је да је приправник лице које први пут заснива радни однос у својој струци и оспособљава се за самосталан рад; да се изузетно радни однос у статусу приправника може засновати и са лицем које је код другог послодавца било у радном односу краће од времена утврђеног за приправнички стаж у степену образовања који је услов за рад на тим пословима; да се време проведено у радном односу код другог послодавца не урачунава у приправнички стаж; да приправнички стаж на радним местима са високим образовањем траје једну годину; да приправник заснива радни однос на одређено време, после спроведеног јавног конкурса. Приправник полаже дипломатско-конзуларни испит до окончања приправничког стажа.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат чинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници Министарства спољних послова www.mfa.rs, у делу „Јавни конкурс за пријем приправника“.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или код јавног бележника биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Овај оглас објављује се на web страници Министарства спољних послова (www.mfа.rs), на wеб страници Службе за управљање кадровима (www.suk.gov.rs), на порталу е-управе, на огласној табли, wеб страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Литература коју кандидати могу да користе у припреми за проверу знања објављена je на wеб страници Министарства спољних послова (www.mfа.rs).

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.Коментари

Министарство спољних послова

http://www.mfa.gov.rs

Кнеза Милоша 24-26

011/361-63-33

011/361-83-66

еАнкете