Grad Loznica

Zahtev za promenu imena/prezimena
Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim sertifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.

Naziv usluge

Zahtev za promenu imena/prezimena

Organ zadužen za sprovođenje

GRADSKA UPRAVA LOZNICA
ODELjENjE ZA OPŠTU UPRAVU

Opis

Zahtev za promenu imena/prezimena podnosi lice (lično) koje želi da izvrši promenu imena/prezimena. 

Gde i kako

Zahtev za promenu imena/prezimena podnosi se šefu Odseka za matične poslove i mesne kancelarije (informacije na broj 015/879-200, lokal 251.) koji rešavajući po zahtevu donosi rešenje u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahteva, odnosno 60 dana ako se sprovodi poseban ispitni postupak.

Uz zahtev podnosi se:
-  izvod iz matične knjige rođenih (MKR);
-  izvod iz matične knjige venčanih (MKV) - samo za venčane;
-  uverenje o državljanstvu;
-  uverenje da nije pod istragom (Osnovni sud);
-  fotokopiju važeće lične karte;
-  uverenje Poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama;
-  uverenje Odeljenja lokalne poreske administracije o izmirenim poreskim obavezama;
-  dokaz o uplaćenoj Republičkoj i Gradskoj administrativnoj taksi.

Napomena: Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše SFRJ i raseljena lica sa teritorije AP KiM, na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, plaćaju Republičku administrativnu taksu i to u visini od 364,00 dinara,  dok naknada za usluge Gradske uprave Loznica iznosi 810,00 dinara).

Pravna podloga

Zakon o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik SRJ" broj 33/97, 31/01, "Službeni glasnik SCG" broj 1/03 i "Službeni glasnik RS" broj 30/10)
Zakon o matičnim knjigama ("Službeni glasnik RS" broj 20/09)
Uputstvo o vođenju matičnih knjiga i obrascima matičnih knjiga ("Službeni glasnik RS" broj 109/2009, 4/2010, 10/2010, 25/2011 i 5/2013)Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim sertifika��om. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.Komentari

Grad Loznica

www.loznica.rs

Karađorđeva 2

015/879 200

015/879 206