Предшколска установа "Наше дете" Шабац

Пријава детета у предшколску установу
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

ВАЖНО

ПРИЈАВА ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ НИЈЕ МОГУЋА ЗА САМОХРАНЕ РОДИТЕЉЕ, ОСИМ ЗА САМОХРАНОГ РОДИТЕЉА КАДА ЈЕ ДРУГИ РОДИТЕЉ НЕПОЗНАТ; ЗА РОДИТЕЉЕ КОЈИ НИСУ ДРЖАВЉАНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ; ЗА ДЕЦУ ЖРТАВА НАСИЉА У ПОРОДИЦИ; ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У ПСИХОФИЗИЧКОМ РАЗВОЈУ; ДЕЦУ ИЗ ПОРОДИЦА КОЈЕ КОРИСТЕ НЕКИ ОБЛИК СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ; ДЕЦУ ИЗ ПОРОДИЦЕ У КОЈОЈ ЈЕ ДЕТЕ ТЕШКО ОБОЛЕЛО ИЛИ ИМА СМЕТЊЕ У ПСИХОФИЗИЧКОМ РАЗВОЈУ; ЗА ДЕЦУ ТЕШКО ОБОЛЕЛИХ РОДИТЕЉА; ЗА ДЕЦУ ЧИЈИ СУ РОДИТЕЉИ РАТНИ ВОЈНИ ИНВАЛИДИ ИЛИ ИМАЈУ СТАТУС РАСЕЉЕНОГ ИЛИ ПРОГНАНОГ ЛИЦА; ДЕЦА ПРЕДЛОЖЕНА ОД СТРАНЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД; ДЕЦА ИЗ СРЕДИНА У КОЈИМА ЈЕ УСЛЕД ПОРОДИЧНИХ И ДРУГИХ ЖИВОТНИХ ОКОЛНОСТИ УГРОЖЕНО ЗДРАВЉЕ,БЕЗБЕДНОСТ И РАЗВОЈ.ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НИЈЕ У МОГУЋНОСТИ ДА ПРИХВАТИ ПРИЈАВУ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ ЈЕР ЈЕ НЕОПХОДНО ДОСТАВИТИ ДОКУМЕНТАЦИЈУ КОЈОМ СЕ ДОКАЗУЈЕ НАВЕДЕНО.

Назив услуге

Пријава детета у предшколску установу „Наше дете“ чији је оснивач Град Шабац.

Датум објављивања/ажурирања

09.05.2019 године.

Орган задужен за спровођење

Предшколска установа: "Наше Дете" Шабац

Адреса: Господар Јевремова бр.23

Телефон: 015/ 304-750, 015/304-751

Адреса електронске поште: info@nasedete.org

Надзорни орган

Градска/Општинска управа: Град Шабац

Опис

Захтев за упис детета у предшколску установу  чији је оснивач Град Шабац може се поднети електронским путем или непосредно у самој установи.(попоуњавањем уписнице).

У предшколску установу може да се упише дете на захтев родитеља, старатеља и хранитеља:

- деца узраста од 1 до 3 године (јасле)

напомена -Због техичких и организационих  могућности упис  у уписном року за  радну годину се врши само за децу која до 31.12. пуне једну годину, а накнадно се уписују деца кад стекну услов тј. кад напуне годину дана  и то у служби уписа;

- деца узраста од 3-5,5 година (вртић);

- деца узраста од 5,5-6,5 година (припремни предшколски програм-полудневни);

- деца узраста од 5,5-6,5 година (припремни предшколски програм-целодневни);

Где и како

1. Пријава за упис путем електронске услуге (дугме еУслуга на крају овог текста)

Пријава за упис детета у Предшколску установу може се поднети електронским путем на националном Порталу еУправа Републике Србије (дугме еУслуга на крају овог текста).

За овако поднете пријаве систем аутоматски прибавља податке из Матичне књиге рођених и Централног регистра обавезног социјалног осигурања, тако да  родитељи не прибављају ова документа.

2. Пријава за упис непосредно  у Предшколској установи

У Предшколској установи " Наше Дете"  пријаву за упис можете поднети лично, у периоду од 09.05.до 24.05.2019. године, и то понедељком,уторком,средом и петком у периоду од 08-14 часова и четвртком од 08-17 часова.

Образац Пријаве преузмите доле на дну странице у делу Оригинални обрасци.

Уколико се пријава подноси непосредно, подносилац може:

- дати сагласност да податке из Матичне књиге рођених и Централног регистра обавезног социјалног осигурања , запослени у Предшколској установи прибавља по службеној дужности

- или сам прибавља непходну целокупну или део документације

Списак потребне документације налази се званичној интернет презентацији Предшколске установе ОВДЕ

Документа којим се доказује статус детета/породице из осетљивих група:

1.1 Решење Центра за социјални рад или потврда да породица остварује неки обли социјалне заштите

1.2. Потврду или Решење да је дете без родитељдког старања смештено у хранитељску породицу

2. За децу са сметњама у психофизичком развоју:

2.1. Мишљење интерресорне комисије за процену потреба за пружање додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету или лекарску документацију.

3. За децу из породица где је друго дете тешко оболело или са сметњама у психофизичком расту и развоју:

3.1. Мишљење интерресорне комисије за  процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету или лекарску документацију(потврда од лекара)

4. За самохране родитеље(један од набројаних докумената):

4.1.правоснажна судска пресуда-фотокопија (оригинал на увид) или решење о самосталном вршењу родитељског права

4.2.извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства

4.3.извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља или решење надлежног  органа о проглашењу несталог лица за умрло

5. За тешко оболелу децу: потврда изабраног педијатра

6. За децу тешко оболелих родитеља / и ратних војних инвалида:

6.1.решење о инвалидитету или потврда изабраног лекара/ решење о потврђивању статуса ратног војног инвалида

7. За остале осетљиве категорије: решење, потврда или препорука центра за социјални рад да је породица под одређеном врстом ризика

8. За лица на одслужењу казне:

8.1.потврда казнено-поправне установе о издржавању казне

9. За децу трће и четврто дете по реду рођења у породици:

9.1.Фотокопију извода из матичне књиге рођених(оригинал на увид) за сву децу, као доказ да је дете треће или четврто по реду рођења у породици и потврда о пребивалишту.

2. Документа којим се доказује радно-правни статус родитеља/стараоца за сву децу:

2.1 За запослене - потврда  о запослености родитеља односно  за оба родитеља детета за које се подноси захтев за упис.

2.2.За студенте - потврда о студирању (за текућу школску годину)

2.3.За пољопривреднике -  потврда или Решење о активном статусу пољопривредног газдинства / копија

2.4.За пензионере-решење, последњи чек  од пензије или потврда из Фонда ПИО.

3.Oстало:

Уколико подносилац не припада ниједној од наведених категорија, потребно је да поднесе релевантну документацију којом доказује наведени статус.Потребно је донети извод из матичне књиге рођених за дете- фотокопију а оригинал на увид, здравствену књижицу детета на увид и личну карту родитеља. За детаљније информације може се обратити предшколској установи.

Правни основ

Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони и 10/2019)

Закон о предшколском васпитању и образовању („Сл. гласник РС“, број 18/2010, 101/2017, 113/2017 – др. закон, 95/2018 – др. Закон и 10/2019)

Правилник о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу („Сл. гласник РС“, 44/2011)

Правилник о критеријумима за утврђивање мањег, односно већег броја деце од броја који се уписује у васпитну групу („Сл. гласник РС“, број 44/2011)

Статут Предшколске установе

Оригинални обрасциИзвршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Предшколска установа "Наше дете" Шабац

-

Краља Александра 17

015/304-750

-

еАнкете