Општина Рашка


Назив услуге

Извод из матичне књиге умрлих (МКУ)

Орган задужен за спровођење

ОПШТИНСКА УПРАВА РАШКА
ОДСЕК ЗА ОПШТУ УПРАВУ, СКУПШТИНСКЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
МАТИЧНА СЛУЖБА

Опис

Матичне књиге су јавне исправе о личним стањима грађана у које се уписују чињенице о рођењу, браку и смрти и друге чињенице предвиђене законом, као и промене у вези са овим чињеницама. Стога се о личним стањима грађана воде матична књига рођених, матична књига венчаних и матична књига умрлих.

Где и како

Захтев за издавање извода из матичне књиге умрлих (на домаћем и међународном обрасцу) подноси заинтересовано лице надлежном органу управе по месту вођења матичне књиге у којој је извршен упис чињенице смрти.Образац захтева подноси се на шалтеру 6. Улужног центра општинске управе Рашка. Уз захтев прилажем доказ о уплаћеној Републичкој административној такси од 420,00 динара на домаћем обрасцу, односно од 690,00 динара за интернационалне изводе, и доказ о уплаћеној Накнади за услуге Општинске управе Рашка од 100,00 динара на домаћем обрасцу, односно од 900,00 динара за интернационалне изводе. 

Напомена: Избегла и прогнана лица са територије бивше СФРЈ и расељена лица са територије АП КиМ, на основу одговарајућих исправа којима доказују свој статус, плаћају Републичку административну таксу и то умањену за 70% (домаћи изводи 126,00 динара, интернационални изводи 206,00 динара), док је накнада за услуге Општинске управе Рашка (домаћи изводи 30,00 динара, интернационални изводи 270 динара). Такса се не плаћа у случајевима из члана 19. Закона о републичким административним таксама.

Правна подлога

Закон о матичним књигама ("Службени гласник РС" број 20/2009. од 19.03.2009. године)
Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига ("Службени гласник РС" број 108/2009. од 25.12.2009. године)Општина Рашка

http://www.raska.gov.rs

Ибарска 2

036736244

036736204

еАнкете